20-01-17
Czersk. Karolina Chalecka z UM Słupsk:  Podatnicy powinni wiedzieć na co są wydawane ich pieniądze
Burmistrz nie podaje informacji
o wynagrodzeniach urzędników


Burmistrz Czerska nie ujawni wysokości wynagrodzenia na stanowisku kierownika biura funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku. Nie poda również informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia i wykształcenia specjalistycznego z zakresu prowadzenia kontroli jakie posiada pracownik biura kontroli. Tak wynika z decyzji administracyjnej w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej.

W uzasadnieniu decyzji podpisanej przez sekretarza gminy (z upoważnienia burmistrza) czytamy m.in., że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej – zarówno kierownik biura funduszy oraz pracownik biura kontroli w ocenie organu nie są funkcjonariuszami publicznymi tj., nie wydają decyzji administracyjnych z upoważnienia burmistrza. Po analizie zakresu ich czynności nie wynika także, że pełnią oni funkcje publiczne lub mają związek z pełnieniem tych funkcji, gdyż nie posiadają kompetencji decyzyjności w dysponowaniu środkami publicznymi. „ informacja o wysokości  wynagrodzenia za pracę – również pracowników organów publicznych – jest prawem chroniona i stanowi naruszenie prywatności, co m.in. potwierdza wyrok WSA w Rzeszowie z 5 grudnia 2012 roku II/SA/Rz993/12” – czytamy m.in. w decyzji przesłanej do redakcji.

Ponadto, jak pisze sekretarz, burmistrz Jolanta Fierek zwróciła się pismem o zajęcie stanowiska do w/w pracowników, którzy nie wyrazili zgody na udostępnienie przedmiotowych informacji.

Na kwestię wynagrodzeń zwrócił uwagę jeden z naszych czytelników, który podał m.in. link do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku, gdzie na wniosek mieszkańca umieszczono informację o wynagrodzeniach wszystkich pracowników urzędu – zobacz TUTAJ.

- Urząd Miasta Słupska zdecydował się na udostępnienie wynagrodzeń urzędników podając stanowiska jakie pełnią przede wszystkim dlatego, że zależy nam transparentności i na tym, aby mieszkańcy wiedzieli na co wydatkowane są publiczne pieniądze. W takiej sytuacji organ nie może odmówić udzielenia informacji publicznej powołując się na art. 5 ust. 2 u.d.i.p. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. (sygn. I OSK 1530/14) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Naczelny Sąd Administracyjny przytoczył również tezy z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. (sygn. K 17/05), zgodnie z którymi przez pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną należy rozumieć osoby pełniące takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem szeroko rozumianych decyzji dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej TK wykluczył takie stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny. Nie zwracaliśmy się do pracowników o wyrażenie zgody na publikowanie informacji o wynagrodzeniu. Odpowiedź zawierającą wysokości wynagrodzeń urzędników otrzymała osoba składająca wniosek, wszystkie wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej muszą być obligatoryjnie umieszczane w BIP.  Wydatkowanie środków publicznych powinno być przejrzyste i wszyscy podatnicy powinni wiedzieć na co są wydawane ich pieniądze – informuje Karolina Chalecka, z Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.