14-06-18
Czersk. Porządek obrad, materiały
Sesja RM w Czersku, m.in. absolutorium, obniżka wynagrodzenia burmistrza, dopłaty do taryf
za wodę i ścieki


21 czerwca br. odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Czersku.

Porządek obrad:

1.            Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.            Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3.            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4.            Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 3,

5.            Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk – str. 6,

6.            Interpelacje i zapytania radnych.

7.            Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia:

a)            opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk – str. 25,

b)           wniosek Komisji Rewizyjnej – str. 28,

c)            opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – str. 32,

d)           dyskusja.

8.            Podjęcie uchwał w sprawie:

a)            przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za rok 2017 - XLV/408/18 str. 34,

b)           absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za 2017 rok - XLV/409/17, str. 50,

c)            ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czerska – XLV/410/17, str. 52,

d)           określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk – XLV/411/17, str. 54,

e)           wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie gminy Czersk – XLV/412/17, str. 57,

f)            oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku -  XLV/413/17, str. 62,

g)            udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego - XLV/414/17, str. 64,

h)           ustalenia dopłat do grup taryfowych – XLV/415/17, str. 66,

i)             zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2018 – 2033 – XLV/416/17,

str. 83,

j)             zmiany uchwały budżetowej gminy Czersk na 2018 rok – XLV/417/17, str. 99,

k)            wyznaczenia targowiska w Gutowcu i zatwierdzenia regulaminu targowiska - XLV/418/17,

str. 114,

l)             poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów – XLV/418/17, str. 120,

m)          zmiany Uchwały nr XXV/291/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czersk – XLV/419/17, str. 123,

n)           określenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – XLV/420/17, str. 125,

o)           ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – XLV/421/17, str. 128.

9.            Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.          Wolne wnioski i informacje.

11.          Zakończenie sesji.


Materiały na sesję –
TUTAJ

UM Czersk, (red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.