Ogłoszenie wyborcze


Program wyborczy Komitetu Wyborczego
Czerskiego Forum Samorządowego

Drodzy Mieszkańcy!

Przedstawiam Państwu nasz wspólny program – mieszkańców Gminy Czersk, który krok po kroku będę realizował w przypadku, gdy w najbliższych wyborach samorządowych powierzycie mi pełnienie zaszczytnej funkcji Burmistrza Czerska. Tak, to jest nasz wspólny program, bo zawarte są w nim oczekiwania i najpilniejsze potrzeby, które skrupulatnie notowałem podczas wielu przeprowadzonych z Państwem rozmów i spotkań.

Coroczny budżet gminy będzie w taki sposób konstruowany, aby nie zabrakło inwestycji w żadnym sołectwie, czy czerskim osiedlu, tak żeby nikt nie czuł się pominięty i zlekceważony. W planowaniu przedsięwzięć będę kierował się polityką zrównoważonego rozwoju. Ponadto trzeba zrobić wszystko, aby zachować jedność Gminy Czersk, bo jest to korzystne dla wszystkich stron i razem możemy więcej!


# WSPÓŁPRACA

1) Realizacja inwestycji drogowych w partnerstwie z Województwem Pomorskim (droga wojewódzka nr 237) i Powiatem Chojnickim (współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych).

2) Doprowadzenie do najszybszej przebudowy drogi krajowej nr 22 wraz z budową ścieżek rowerowych (Czersk – Łąg i Rytel – Chojnice) - lobbing w GDDKiA.

3) Wspieranie powstania najbardziej oczekiwanych ścieżek rowerowych m.in: Ustronie-Ostrowite, Mokre-Karsin.

4) Cykliczne spotkania z przedsiębiorcami i rolnikami.

5) Podjęcie na nowo rozmów w kwestii budowy obwodnicy Czerska.

6) Podjęcie działań w celu rozbudowy sieci gazowej – Łubna, Malachin, Rytel, Łąg.

7) Rewitalizacja dworca PKP w Czersku i jego otoczenia oraz współpraca z PKP PLK S.A. w związku z planowaną modernizacją i elektryfikacją linii kolejowej.

8 ) Współpraca z właścicielami nieruchomości w celu pozyskiwania nowych terenów inwestycyjnych wraz z ich uzbrojeniem w niezbędne media.

9) Uruchomienie programu "MOJA ULICA – MOJE OSIEDLE".

10) Uruchomienie programu „ZŁOTÓWKA DO 2 ZŁOTYCH”.

11) Rozszerzenie współpracy partnerskiej z miastem Boizenburg.

12) Kontynuacja CZERSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. 


# BEZPIECZEŃSTWO

1) Rozbudowa systemu monitoringu i całodobowy nadzór.

2) Poprawę współpracy z policją.

3) Dowóz dzieci do szkół z odległości od 1,5 km w okresie jesienno - zimowym.

4) Systematyczne uzupełnianie sprzętu dla jednostek OSP.

5) Dofinansowanie zakupu nowych wozów strażackich ze szczególnym uwzględnieniem jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

 
# OPIEKA ZDROWOTNA I SPOŁECZNA

1) Poprawa dostępności do lekarza pierwszego kontaktu.

2) Dążyć do lepszego wyposażenia poszczególnych stanowisk lekarskich w SPZOZ, w tym rehabilitacji, co pozwoli uzyskać wyższą punktację przy zawieraniu kontraktów z NFZ.

3) Wprowadzić zmiany organizacyjne w SPZOZ i dążyć do racjonalnego wykorzystania budżetu.

4) Uruchomienie programów zdrowotnych w zakresie kardiologii, diabetologii.

5) Współpraca ze Szpitalem Specjalistycznym w Chojnicach - m.in. pozyskanie młodych lekarzy robiących specjalizację rodzinną lub pediatrii.

6) Utworzenie mieszkań dla młodych lekarzy.

7) Budowa CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- budowę domu, w którym mogłyby zamieszkać osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji w okresie po śmierci opiekunów,

- mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych,

- stworzenie domu krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

8 ) Dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

9) Wspieranie spółdzielni socjalnych.

10) Uruchomienie darmowych posiłków dla osób bezdomnych i potrzebujących w okresie zimowym.

11) Dbałość o potrzeby osób starszych – ścisła współpraca z Radą Seniorów.


# ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

1) Współpraca z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Chojnicach - udostępnienie osobnego biura w Urzędzie Miejskim w Czersku.

2) Bieżące melioracje rowów gminnych i naprawa przepustów.

3) Podejmowanie działań w celu regulacji rzek: Niechwaszcz, Czerska Struga, Klaskawska Struga, Baba.

4) Pomoc w tworzeniu i finansowe wsparcie funkcjonowania spółek wodnych.

5) Dofinansowanie zadań związanych z wymianą ogrzewania na ekologiczne.

6) Pomoc przy wypełnianiu wniosków do NFOŚiGW o dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne.

7) Inwestycje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.

8 ) Kontynuacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

9) Połączenie systemów kanalizacyjnych aglomeracji Czersk i Rytel w celu zmniejszenia opłat za ścieki.


# EDUKACJA I KULTURA

1) Modernizacja i ewentualna rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2.

2) Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rytlu.

3) Budowa nowego przedszkola w Łęgu.

4) Budowa żłobka – powrót matek do pracy.

5) Rewaloryzacja dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

6) Poprawa warunków wychowania przedszkolnego.

7) Wdrożenie programów edukacyjno – wychowawczych i nowej oferty zajęć pozalekcyjnych.

8 ) Rozszerzenie zajęć tematycznych w Ośrodkach Kultury.

9) Budowa kolejnych świetlic wiejskich.

10) Zatrudnienie animatorów zajęć w świetlicach wiejskich.

11) Ujednolicenie zasad zarządzania świetlicami wiejskimi.

12) Promocja lokalnych twórców i produktów regionalnych.

13) Cotygodniowe letnie koncerty przy fontannie.

14) Utworzenie CENTRUM OBSŁUGI STOWARZYSZEŃ.

15) Uruchomienie funduszu wsparcia dla organizacji pozarządowych na pokrycie udziału własnego w realizacji projektów.


# SPORT I TURYSTYKA

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP2 w Czersku.

2) Budowa budynku szatniowo – socjalnego przy stadionie w Czersku.

3) Budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie w Rytlu.

4) Modernizacja boiska sportowego w Łęgu.

5) Rozbudowa skateparku w Parku Borowiackim w Czersku.

6) Mata zamrażająca na rolkowisku.

7) System wypożyczalni rowerów w Czersku, Łęgu i Rytlu.

8 ) Utworzenie na terenie gminy tras do jazdy konnej – promocja sportów konnych.

9) Egzekwowanie właściwego utrzymania infrastruktury wzdłuż tras kajakowych.

10) CENTRUM WYPOCZYNKOWO-WĘDKARSKIE w Ostrowitem.

11) Gminne zawody lekkoatletyczne.


# SZEŚCIOPAK TURYSTYCZNY DLA RYTLA

1) PROMENADA – budowa II etapu promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy oraz ustawienie wzdłuż alejki urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury.

2) WIELKI KANAŁ BRDY – wykorzystanie Wielkiego Kanału Brdy dla turystyki rodzinnej na odcinku Rytel - Fojutowo.

3) DUŻA GÓRA – stworzenia miejsca spotkań kulturalnych i artystycznych.

4) MUZEUM – utworzenie muzeum Wielkiego Kanału Brdy oraz dokumentującego szkody wywołane nawałnicą.

5) ŚCIEŻKA ROWEROWA – budowa ścieżek rowerowych

6) PLAC ZABAW – budowa placu zabaw na "Zarzeczu" lub OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI.


# INFRASTRUKTURA – MIASTO PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW

1) Modernizacja Placu Kalinowskich w Czersku.

2) Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego.

3) Dążenie do budowy dróg utwardzonych do każdej miejscowości w gminie.

4) Modernizacja ujęć wody pitnej w celu poprawy jej jakości.

5) Dalsza budowa mieszkań socjalnych i komunalnych.

6) Budowa małej infrastruktury (placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

7) MIASTO PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW – ławeczki przy chodnikach, pielęgnacja zieleni, likwidacja barier architektonicznych.

8 ) Poprawa dostępności zasięgu internetu i telefonii komórkowej.


W imieniu Komitetu Wyborczego Czerskiego Forum Samorządowego

z wyrazami szacunku, Andrzej Sabiniarz

 

Sfinansowane przez KW Czerskie Forum Samorządowe

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.