13-06-19
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały na sesję
VII sesja Rady Powiatu Chojnickiego

19 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach budynku odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji (absolutoryjna).

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Chojnickiego – 19.06.2019 r. :

1    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3    Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

4    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5    Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6    Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Chojnickiego za 2018 r.:

a)     przedstawienie raportu,

b)     debata nad raportem,

c)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

 7    Omówienie wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok:

a)   rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok,

b)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie ww. sprawozdania,

c)   rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

d)  rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu,

e)   wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium wraz z uzasadnieniem,

f)    dyskusja,

g)  podsumowanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

h)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Powiatu Chojnickiego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok,

i)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu  wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok.

8    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)     w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo”,

b)     w sprawie wystosowania apelu do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rządu Rzeczpospolitej Polskiej  dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i 236,

c)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,

d)     w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2018,

e)     w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach,

f)      w sprawie udzielenia Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych,

g)     w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współorganizacja XXI Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach”,

h)     zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030,

i)      zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok.

9    Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych      odpowiedziach.

10    Wnioski i oświadczenia radnych.

11  Zamknięcie VII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

(red), Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały na sesję - poniżej:

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu 

Materiały na VII sesję Rady Powiatu - część I 

Materiały na VII sesję Rady Powiatu - część II 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok 

 Sprawozdanie finansowe Powiatu Chojnickiego za 2018 rok

Raport o stanie Powiatu Chojnickiego za 2018 rok 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.