16-05-15
Czersk. Rada Miejska nie przyjęła uchwały
Na sesji o obwodnicy

Klub Radnych „Nasza Gmina” na ostatniej sesji Rady Miejskiej wniósł pod obrady projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy obwodnicy Czerska w ciągu drogi krajowej nr 22.

W projekcie zawarto zapis zobowiązujący burmistrza Czerska do podjęcia działań zmierzających do budowy obwodnicy Czerska, w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz składania raz w roku sprawozdania z przebiegu prac.

Ostatecznie uchwały nie przyjęto. Radni z klubów „Widzimy Gminę Inaczej” oraz „Porozumienie Czerskie” – (poza radnymi: Maciejem Bruskim i Barbarą Fierek – wstrzymali się od głosu) byli przeciwni – 13 głosów. Wnoszący, czyli radni: Bogumiła Ropińska, Krzysztof Reszka, Maciej Deja, Piotr Kosobucki, Krzysztof Przytarski (klub „Nasza Gmina” ) oraz radna Lucyna zawiszewska głosowali za przyjęciem uchwały.

Głosowanie poprzedziła niespełna półgodzinna dyskusja. Najpierw Anna Redzimska odczytała oświadczenie klubów „Widzimy Gminę Inaczej” oraz „Porozumienie Czerskie”. Treść publikujemy poniżej:

„W związku ze złożeniem przez Klub Radnych „Nasza Gmina” projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadań budowy obwodnicy Czerska w ciągu drogi krajowej nr 22,  wyrażamy głębokie i uzasadnione zdziwienie treścią wnoszonego projektu.   

O ile sama potrzeba budowy obwodnicy dla Czerska jest bezdyskusyjna, o tyle zawarte w projekcie uchwały „zobowiązanie Burmistrza Czerska do podjęcia działań zmierzających do budowy obwodnicy Czerska, w ciągu drogi krajowej nr 22” uważamy za bezprzedmiotowe, ponieważ pozbawione jest prawnych i realnych możliwości wykonania nałożonego obowiązku. Drogi krajowe w Polsce podlegają wyłącznie pod zarząd GDDKiA.  Lokalny samorząd może lobbować i podejmować aktywne starania w przedmiotowej sprawie, natomiast nie ma żadnej mocy decyzyjnej i wykonawczej.   

Nasze zdziwienie jest tym większe, iż wnoszącym uchwałę są doświadczeni samorządowcy, radni z długoletnim doświadczeniem, znający zarówno podział kompetencji i obowiązujące w naszym kraju regulacje prawne, jak i dotychczasowe, wieloletnie działania poprzednich władz samorządowych w sprawie budowy obwodnicy dla naszego miasta.  

Mając świadomość, iż proponowany zapis uchwały stwarza jedynie złudne przekonanie o istnieniu jakichkolwiek kompetencji  prawnych Burmistrza Czerska w przedmiotowej sprawie, nasz Klub Radnych zagłosuje przeciwko przyjęciu tej uchwały. Jednocześnie, po raz kolejny w sposób jednoznaczny podkreślamy potrzebę i wyrażamy wolę jak najszerszego współdziałania oraz podejmowania działań, które mogą wesprzeć realizację budowy obwodnicy dla Czerska. Niechaj będą to jednak działania realne, a nie ograniczające się do bezprzedmiotowych, tworzących iluzję zapisów.”

Do stanowiska klubów odniosła się Bogumiła Ropińska przewodnicząca klubu „Nasza Gmina”, która uzasadniała też projekt uchwały. Mówiła, że inicjatywy nie należy odbierać jako populistycznej i nastawionej pod publikę, a wynikającą z potrzeb. Przypomniała, że sprawa wyznaczenia przebiegu obwodnicy pojawiła się w kontekście uchwały podejmowanej na jednej z poprzednich sesji – uchwały dotyczącej planu przestrzennego w Złotowie i decyzji firmy Asmet o przeniesieniu tej firmy z braku możliwości rozwoju. Wtedy padały już głosy w dyskusji społecznej o wyznaczeniu trasy obwodnicy i ewentualnym zaplanowaniu terenów inwestycyjnych przy nowych ciągach komunikacyjnych. Radna wspomniała też o odpowiedzi na swoją interpelację w sprawie harmonogramu działań władz gminy dotyczących obwodnicy. Dowiedziała się, że nie trwają żadne prace ze strony GDDKiA i harmonogramu władze gminy nie mają.

- Czyli co, jeśli nie trwają żadne prace to my nie musimy nic robić? – pytała radna, dodając, że wprawdzie burmistrz zapowiedziała spotkanie z dyrektorem GDDKiA, ale w ocenie radnej jest to niewystarczające.

Ponadto radna Ropińska informowała o rozpoczynających się pracach nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego do 2030 roku. Wyjaśniała, że w kompetencji burmistrza jest szereg działań dotyczących budowy obwodnicy, m.in. zawieranie porozumień dla wspólnego działania, uczestnictwo w pracach nad dokumentami strategicznymi.
- W poniedziałek (11.05.) odbyło się spotkanie w sprawie Obszaru Funkcjonalnego Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie obejmujący również terytorialnie obszar gminy Czersk w sprawie ukonstytuowania się zespołu obszaru zespołu funkcjonalnego do prac, którego wyznaczona została również gmina Czersk. Mogłabym się zapytać czy ktoś uczestniczył w tym spotkaniu, ale nie zrobię tego, bo nikt nie uczestniczył, bo wiem, bo byłam na tym spotkaniu. Zespół ten ma m.in. wypracować kluczowe przedsięwzięcia polityki przestrzennej w perspektywie roku 2030 – mówiła radna, dodając że burmistrz może proponować współfinansowanie ważnych dokumentów potrzebnych do realizacji obwodnicy - m.in. Studium Techniczno Ekonomiczno – Środowiskowego.

Do dyskusji włączył się radny Zbigniew Bieliński, który zauważył, że w jego ocenie na chwilę obecną najważniejszą kwestią dla samorządu jest walka z bezrobociem poprzez powstawanie nowych miejsc pracy.
- W pierwszej kolejności musimy wprowadzić środki na wykup gruntów, bo nie mamy, nie dysponujemy gminnymi gruntami pod inwestycje i to niekoniecznie w sąsiedztwie obwodnicy – mówił radny.

Nawiązał do przykładu terenów inwestycyjnych w Topoli w gm. Chojnice. Mówił, że wójt gminy Chojnice podjął działania w wyniku których powstały nowe zakłady pracy.
- My nie dysponujemy takimi gruntami i musimy na tym zastanowić się bardzo mocno i podjąć szerokie i szybie działania  w tym kierunku żeby posiadać taką bazę inwestycyjną  – przekonywał.

Z kolei radny Piotr Kosobucki mówił, że inicjatywa jego klubu jest po to, aby doprowadzić do uregulowania terenów inwestycyjnych w ten sposób, aby gmina mogła się rozwijać w symbiozie mieszkańców i przedsiębiorców.

Radny Bieliński dziwił się inicjatywie klubu „Nasza Gmina”, mówiąc, że przecież o działania burmistrza w sprawie obwodnicy można dowiadywać się składając interpelacje, a nie dyscyplinować go uchwałą czekając cały rok na sprawozdanie.

Radny Maciej Deja wspominał, że trzeba wziąć pod uwagę rozbudowę zakładu w Czarnej Wodzie i zwiększeniu transportu drogowego przez Czersk. Dodał też, że uchwała miała być narzędziem dla burmistrza do lobbowania, aby obwodnica powstała.

(red)

 

 
Do stanowiska klubów odniosła się Bogumiła Ropińska przewodnicząca klubu „Nasza Gmina”, która uzasadniała też projekt uchwały.

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.