11-12-15
Powiat chojnicki. Budżet na 2016 rok
Sesja Rady Powiatu Chojnickiego

18 grudnia odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Chojnickiego V kadencji. Publikujemy porządek obrad oraz materiały na sesję.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5.      Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6.      Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Chojnickiego na 2016 rok,

b)   w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

c w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego
na I półrocze 2016 r.,

d) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,

e) w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności spółki Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. kontrahenta Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na rzecz Alior Bank S.A.,

f)       w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015,

h)      w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Pawłowie,

i)        w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Chojnickiego do wspólnej realizacji projektu pn. „„Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

j)        zmieniający uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2015 rok,

k)      w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

l)        w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2016 – 2027,

m)    w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2016 rok:

-        opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

-        dyskusja,

-        podjęcie uchwały.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.

10.  Zamknięcie XII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

 

Materiały na sesję: TUTAJ

 

mat. Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.