16-06-16
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku
Ślubowanie, ochrona zdrowia, absolutorium, podział sołectwa

W dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku odbędzie się XXI sesję Rady Miejskiej w Czersku.

Porządek obrad:

1.            Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.            Ślubowanie radnego.

3.            Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

4.            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

5.            Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 3,

6.            Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk – str. 6,

7.            Interpelacje i zapytania radnych.

8.            Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia:

a)            opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk – str. 33,

b)           wniosek Komisji Rewizyjnej – str. 35,

c)            opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – str. 39,

d)           stanowiska komisji Rady,

e)           dyskusja.

9.            Podjęcie uchwał w sprawie:

a)            zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 - XXI/188/16 str. 41,

b)           absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za 2015 rok - XXI/189/16 str. 57,

c)            zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2016 – 2025 - XXI/190/16 str. 59,

d)           zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - XXI/191/16 str. 74,

e)           podziału sołectwa Klaskawa i utworzenia sołectwa Struga - XXI/192/16 str. 85,

f)            zmiany Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - XXI/193/16       str. 103,

g)            zmiany Uchwały nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk - XXI/194/16 str. 106,

h)           zatwierdzenia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej - XXI/195/16 str. 109,

i)             wniesienia w formie aportu prawa własności nieruchomości nr: 223, 230/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Czersk Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku - XXI/196/16 str. 115,

j)             zmiany statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku - XXI/197/16 str. 117,

k)            zatwierdzenia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na kompleksowe dostawy gazu ziemnego - XXI/198/16 str. 119,

l)             zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku- XXI/199/16 str. 125,

m)          przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta Czerska- XXI/200/16 str. 128,

n)           zmiany Uchwały nr XVI/159/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk - XXI/201/16 str. 130,

o)           zmiany statutów ośrodków kultury - XXI/202/16 str. 133,

p)           przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czersk na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” - XXI/203/16 str. 135,

10.          Zajęcie stanowiska w przedmiocie wystąpienia Wojewody Pomorskiego do Rady Miejskiej z dnia      30 maja 2016 r. – str. 230.

11.          Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.          Wolne wnioski i informacje.

13.          Zakończenie sesji.

UM Czersk

Materiały na sesję: TUTAJ

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.