17-08-16
Gm. Czersk. Inwestycje w Gm. Czersk
Inwestycje drogowe w gm. Czersk

Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych”, w tym:


a) Część 1: Modernizacja drogi gminnej Kłodnia – Krzyż – etap I

odcinek 560 m dł. x 4 m szer.
ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego
Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o. z Charzyków
Kwota: 84.391,78 zł brutto

b) Część 2: Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk

odcinek 200 m dł. x 4 m szer. w Łęgu-Kolonii
odcinek 175 m dł. x 4 m szer. w Mokrem
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gd.
Kwota: 103.305,24 zł brutto

Dodatkowo w Łęgu-Kolonii zmodernizowano odcinek drogi za kwotę 29.166,99 zł.


Mokre


Łąg-Kolonia

c) Część 3: Modernizacja ulicy Przytorowej w Czersku

modernizacja nawierzchni ulicy w rejonie MGOPS 135 m2 poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej
Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o. z Charzyków
Kwota: 9.066,21 zł brutto

d) Część 4: Modernizacja ulicy Ostrowskiej w Rytlu – etap II

odcinek 210 m dł. x 3,5 m szer.
modernizacja nawierzchni ulicy na odcinku od wjazdu na stadionu do stacji PKP poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej
Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o. z Charzyków
Kwota: 22.447,56 zł brutto


Przebudowa drogi Zapora-Mylof – etap III


Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego zakończyło prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) na drodze Zapora – Mylof. Ponadto zmodernizowano również nawierzchnię mostu nad rzeką Brda. Wartość inwestycji to kwota 231.941,80 zł brutto.

Dodatkowo ułożono nakładkę bitumiczną na drodze w kierunku Konigortu. Wartość prac wyniosła 40.135,02 zł brutto.


Modernizacja dróg transportu rolnego
w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB


Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na utwardzenie ostatniego odcinka drogi Złotowo – Struga. Łącznie ułożonych zostanie 1.780 m2 płyt YOMB (445 mb dł. o szer. 4 m).


Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma ROMAR Reszczyńscy s.j.  z Rokocina. Wartość inwestycji to kwota 120.756,14 zł brutto, w tym 50% kosztów pokryte zostanie z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Termin realizacji to 15 października br.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/1942.html?file=12589

Mat. UM Czersk


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.