30-11-18
Czersk.  W sprawie MGOPS
Jolanta Fierek odnosi się do wypowiedzi
burmistrza Czerska


Publikujemy odniesienie się Jolanty Fierek (poniżej) do wypowiedzi burmistrza w sprawie MGOPS w Czersku (wypowiedź – zobacz tutaj).

"Wobec wypowiedzi burmistrza Czerska pana Przemysława Bieska-Talewskiego w dniu 23 listopada br. na łamach portalu Wizja Lokalna, jakoby nie miał możliwości zapoznania się z uzasadnieniem wyroku w sprawie działań, mających miejsce w M-GOPS i wobec tego nie może on odnieść się do jego treści, pragnę zauważyć, że wyrok jest opublikowany na stronie sądu, był zamieszczony także na łamach Wizji Lokalnej 5 września br.

Żeby tak stanowczo twierdzić, że „w interesie wszystkich jest wyprowadzenie Gminy Czersk i jej jednostek z sal sądowych i zawarcie ugód”, istotne byłoby zapoznanie się pana burmistrza z uzasadnieniem tego wyroku, zwłaszcza z takimi stwierdzeniami sądu, jak np.:

a/  „W ocenie sądu w niniejszej sprawie pracodawca w toku postępowania jasnymi, konkretnymi i wzajemnie się uzupełniającymi zeznaniami świadków J. F., G. K., M. M. i B. M. wykazał, iż zasadnie utracił do powódki, pełniącej funkcję dyrektora pozwanego (...), zaufanie z uwagi na niewłaściwą dbałość w zakresie dysponowania środkami finansowymi i zatwierdzania do wypłaty wypłat należności za terapię pogłębioną wyższych niż wynikające z zawartych umów zlecenia, bez stosownych aneksów lub wręcz bez zawarcia takich umów i zlecaniem terapii pogłębionej bez otwartego ogłoszenia zapytania o oferty, brakiem dostatecznego nadzoru nad wykonywaniem terapii pogłębionej, wypłacaniem rachunków za terapię pogłębioną bez jej realizacji, w okresach tworzenia się grupy oraz niedostosowaniem wewnętrznych regulaminów i instrukcji do obowiązujących przepisów.”  
b/ „Powyższe zeznania znajdują potwierdzenie w treści umów zlecenia na terapię pogłębioną i dołączonych do umów zatwierdzonych przez powódkę do wypłaty rachunkach za rok 2006 i 2007 oraz w sprawozdaniu z przeprowadzonego zewnętrznego audytu nr (...) oraz treści protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w (...) w C..”

Oto link do opublikowanego wyroku w całości: http://orzeczenia.czluchow.sr.gov.pl/content/$N/151020100002015_IV_P_000094_2017_Uz_2018-07-10_001

Tym samym sąd ewidentnie przychylił się do mojej tezy, że wszystkie poruszone przeze mnie zarzuty w protokole kontroli przeprowadzonej w M-GOPS zostały zarówno dowodami, jak i zeznaniami świadków przed sądem udowodnione. Wypłacanie wynagrodzeń bez przeprowadzenia terapii, wyższe stawki za terapię, aniżeli wynikające z zawartych umów, brak zapytania ofertowego, brak zawartych umów na terapię – temu wszystkiemu sąd dał wiarę. Zawarte w wypowiedzi pana burmistrza stwierdzenie, że wszystkiemu winna jestem ja, jest dla mnie więc oczerniające, obraźliwe, krzywdzące, nieprawdziwe, niezgodne z faktami, ma też znamiona subiektywnego spojrzenia na sprawy zakwestionowane przeze mnie w M-GOPS, co nie powinno mieć miejsca ze strony urzędującego burmistrza. Tym samym chce on przedstawić Państwu moją sylwetkę w złym świetle, a sprawę nieprawidłowości w M-GOPS zbagatelizować, czy wręcz przeinaczyć. Na to pozwolić nie mogę.

Jak mniemam, „obecność Gminy w salach sądowych” jest wg nowego burmistrza czymś niewłaściwym i niepożądanym. Tu chcę więc przypomnieć, że to pan Przemysław Biesek-Talewski jako pierwszy z moich oponentów złożył na początku 2015 roku doniesienie na mnie do prokuratury, że „sprzeniewierzam środki publiczne”, bo to on miał prawo powrócić do urzędu na zagwarantowane mu stanowisko sekretarza Gminy, a zajmował je w tym czasie sekretarz G.Z.. Pan Przemysław Biesek-Talewski otrzymał wtedy ode mnie wypowiedzenie z pracy z powodu braku zaufania, bo był moim konkurentem w wyborach i krytykował mój program wyborczy. Jak mogłam więc obdarzyć go wtedy zaufaniem? Dziś zrobił to jednak bez zmrużenia oka w odniesieniu do aktualnego Sekretarza, choć ten ostatni nijak nie był i nie jest jego przeciwnikiem politycznym i sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Nie miał więc pan Biesek żadnych przesłanek do takiego zwolnienia, a jednak to zrobił. Ponadto w 2015 roku radni z ugrupowania wyborczego pana Bieska skierowali do wojewody i RIO doniesienie na moją osobę. Kto więc już w pierwszych chwilach mojego urzędowania próbował wprowadzić Gminę do sal sądowych?

Jeśli czemuś jestem winna, to temu, że po latach nieprawidłowości udało mi się zaprowadzić porządek w M-GOPS w Czersku. Po wypowiedzi pana burmistrza wnoszę jednak, że niebawem wszystkie te i inne wysiłki pójdą na marne.

Jolanta Fierek  
burmistrz Czerska w latach 2014 - 2018"

(red)

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.