1-07-20
Gm. Czersk. Wyroki WSA
Burmistrz: Niestety, pan radny Daniel Szpręga
na sesji nie zdobył się na słowo „przepraszam”


Publikujemy stanowisko burmistrza Czerska oraz przesłane do redakcji wyroki WSA w Gdańsku dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości letniskowych.

„Przekazuję opinii publicznej, za pośrednictwem portalu wizjalokalna.pl, informację o dwóch wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości letniskowych. W obu wyrokach WSA przyznał rację naszej Gminie, uchylając uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, stwierdzające nieważność uchwał Rady Miejskiej w Czersku. 

Temat opłat za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości letniskowych był kilkakrotnie omawiany na sesjach Rady Miejskiej. Krótko przypomnę historię tej sprawy. Otóż w roku 2019 i poprzednich stawka opłaty „od domków letniskowych” wynosiła 208 zł rocznie. We wrześniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ograniczyła wysokość tej opłaty w roku 2020 do kwoty 169,30 zł. Tę nową stawkę uwzględniliśmy w listopadowej uchwale o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącej głównie nieruchomości zamieszkałych. Uchwała miała wejść w życie 1 lutego, aby był czas na powiadomienie mieszkańców o nowych stawkach, zebranie deklaracji i maksymalne opóźnienie podwyżek. Niestety, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uznała, że opłaty za nieruchomości letniskowe (nawet niższe niż dotychczas) nie mogą wejść w życie w trakcie roku i w tej części stwierdziła nieważność listopadowej uchwały Rady Miejskiej w Czersku.  

Pozostawienie bez jakichkolwiek dalszych kroków uchwał Kolegium RIO oznaczałoby, że nie moglibyśmy pobierać w 2020 roku żadnej opłaty od tych nieruchomości, które były wówczas objęte gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów. Dlatego podjęliśmy się obrony naszego stanowiska, składając dwie skargi na rozstrzygnięcia RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Na sesji w dniu 21.01.2020 r. w trakcie dyskusji nad projektami uchwał w sprawie wniesienia skarg do WSA na rozstrzygnięcia nadzorcze RIO pan radny Daniel Szpręga pytał: „Po co składamy skargę do RIO?”. Mówił też: „Nie chciałbym, abyśmy się ośmieszali przed RIO. O to mi chodzi. A podjęcie tej uchwały, jednej i drugiej, może do tego doprowadzić. Dlatego ja będę głosował przeciw.” oraz „Podnosząc rękę za tą uchwałą, naprawdę zobaczycie za jakiś czas, że ośmieszymy się. Nie ma sensu podnosić ręki za tą uchwałą, ponieważ ewidentnie RIO wykazało nam błędy, które są zasadne.” (cytat dosłowny).

Przypomnę, że uchwały te zostały podjęte odpowiednio przy 13 i 12 i  głosach „za”, 6 i 7 głosach wstrzymujących się i jednym głosie przeciw - oczywiście pana radnego Daniela Szpręgi.

W dniu 21.03.2020 roku na łamach portalu wizjalokalna.pl ukazał się tekst napisany przez pana Daniela Szpręgę zatytułowany „Uchwały i odpowiedzi na skargi RIO w Gdańsku dot. gospodarki odpadami” (http://www.wizjalokalna.pl/b-gm-czersk-uchwaly-i-odpowiedzi-na-skargi-rio-w-gdansku-dot-gospodarki-odpadami-b-art34398), gdzie pan radny pisał: „Analizując treść rozstrzygnięć RIO potwierdza się to, o czym mówiłem na styczniowej sesji Rady Miejskiej - jako organ stanowiący prawo miejscowe w Czersku - ośmieszyliśmy się.  Rada podjęła uchwałę o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na dwie unieważnione przez Kolegium RIO uchwały dot. gospodarki odpadami (wzór deklaracji i opłaty) nie bacząc na twarde powody ich unieważnienia. Wnoszącym obie uchwały był burmistrz. Argumentacja merytoryczna włodarza i prawnika urzędu przekonała jedynie radnych z klubu koalicyjnego o czym świadczy wynik głosowania.(…) Teraz czekamy na rozstrzygnięcie WSA w kwestii skargi co do której odnosi się RIO nie pozostawiając na organie "suchej nitki".(….) o działaniach naszej Rady Miejskiej w kwestii unieważnionych uchwał oraz tych skierowanych do WSA można było usłyszeć na ostatniej konferencji organizowanej przez Związek Gmin Pomorskich w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 maja wydał dwa wyroki, doręczone w dniu 23 czerwca 2020 r., uchylając rozstrzygnięcia nadzorcze RIO i przyznając rację Gminie Czersk. Niestety, pan radny Daniel Szpręga na sesji w dniu 30.06 nie zdobył się na słowo „przepraszam” wobec radnych, którzy głosowali za tymi uchwałami oraz wobec radcy prawnego, pana Władysława Rzepczyńskiego (ja przeprosin ani nie oczekuję, ani się nie spodziewam). 

Oczywiście wyroki WSA nie są jeszcze prawomocne, ale pokazują, że warto i trzeba bronić swoich racji. A co do ośmieszania się  - ostatecznie zrobił to ten, który jako jedyny głosował przeciw i wygłaszał przy tym tak stanowcze, a jednocześnie tak całkowicie nietrafione osądy. 

Już wcześniej jednak Rada Miejska, nie znając terminu i sposobu rozstrzygnięcia naszych skarg, wyłączyła nieruchomości letniskowe z gminnego systemu gospodarki odpadami ze szkodą dla jego szczelności. Niestety, takie są konsekwencje podejścia RIO do tej kwestii.

 

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek-Talewski”

 

 


Wyroki WSA:

1. metoda (pdf)

2. deklaracje (pdf)

 


 

(AKTUALIZACJA)

Do stanowiska burmistrza odnosi się radny Daniel Szpręga.

"Szanowni Mieszkańcy,

Pan burmistrz domaga się przeprosin w związku z wydanym nieprawomocnym wyrokiem WSA w Gdańsku w sprawie dwóch zakwestionowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku uchwał Rady Miejskiej w Czersku. Mając wybór – czy pozostać w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami, czy spełnić żądanie Pana Bieska-Talewskiego – wybieram to pierwsze.

Uważam, że przeprosiny należą się tylko i wyłącznie Mieszkańcom, za prowadzoną dość nieudolną politykę śmieciową na terenie gminy Czersk. Po pierwsze mamy w gminie Czersk jedne z najwyższych opłat za odpady, po drugie burmistrz w dość krótkim czasie przyczynił się do podwyższenia cennika za odbiór odpadów w ZZO Nowy Dwór, czego konsekwencją były zaproponowane przez włodarza projekty uchwał o podwyżkach opłat dla Mieszkańców, po trzecie upieranie się burmistrza przy nadmiernym karaniu Mieszkańców za niesegregowanie śmieci tj. powyżej dwukrotności opłaty za odpady segregowane jest w mojej ocenie niekorzystne dla Mieszkańców (pierwotnie kara na wniosek burmistrza miała wynosić 3-krotność),po czwarte zaproponowana przez włodarza „obniżka” cen dla wielu gospodarstw domowych uchwalona przez radę jest obniżką pozorną , bo w zamian Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są od lipca uiszczać dodatkowo opłatę za dzierżawę pojemników dla frakcji papier, szkło i tworzywa sztuczne. Jeśli nie skontaktują się z ZUK Sp. Z O.O. do 10 lipca 2020 r. to dotychczasowe pojemniki bez uprzedniego powiadomienia zostaną im zabrane i otrzymają w zamian worki.

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku”

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.