17-11-20
Gm. Czersk. Burmistrz Czerska o projekcie budżetu
Projekt budżetu Gminy Czersk na rok 2021 gotowy

Burmistrz Czerska wydał zarządzenie nr 530/20 w sprawie projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2021.

Projektowane na przyszły rok dochody wyniosą 114.000.112 zł, z czego 107.025.519 zł to dochody bieżące, a 6.974.593 zł to dochody majątkowe. Z kolei wydatki zaplanowano na kwotę 121.860.112 zł, z czego 103.015.745 zł to wydatki bieżące. Wydatki majątkowe opiewają na kwotę 18.844.367 zł.

Wśród dochodów największą kwotę stanowią dotacje z budżetu państwa w wysokości 38.896.484 zł, w tym na zadania zlecone 36.579.122 zł. Na realizację programu „Rodzina 500+” gmina otrzyma 20 mln zł, a na świadczenia rodzinne - 14,5 mln zł. Subwencja ogólna stanowi kwotę 33.348.282 zł, czyli 31,18 % wszystkich dochodów bieżących. Subwencja oświatowa stanowi 18.132.201 zł, a wyrównawcza - 14.788.396 zł. Udziału gminy w PIT to 15.229.460 zł, a w CIT - 200.000 zł.
Podatek od nieruchomości przyniesie dochody w wysokości 6.880.000 zł, podatki rolny i leśny w kwocie 1.074.817 zł, a podatek od środków transportowych - 420.000 zł.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z tego tytułu zaplanowano na kwotę 4.750.000 zł.

Wydatki jednostek budżetowych wyniosą 60.183.212 zł, tj. 49,39 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 37.483.271 zł (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 25.416.114 zł). Tak zwane wydatki rzeczowe wyniosą 22.699.941 zł.
Na pomoc społeczną w różnych formach (zasiłki, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i wychowawcze) przeznacza się kwotę 46.354.030 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 5.252.021 zł,
Wydatki na edukację wyniosą ogółem 33.363.612 zł. Z kwoty tej budżet państwa pokrywa 18.132.201 zł w formie subwencji oświatowej oraz 767.862 zł w formie dotacji celowej na przedszkola.    
   
Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 18.844.367 zł, co stanowi 15,46 % wydatków ogółem.
Spośród zaplanowanych inwestycji największe to realizacja projektu „Rewitalizacja części miasta Czersk”, obejmująca w przyszłym roku m.in. dokończenie przebudowy części budynku dworca PKP oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1, przebudowa drogi Łubna – Malachin i budowa żłobka w Czersku. Dokończone zostaną remiza w Krzyżu i świetlica w Łęgu-Kolonii, planuje się także rozpoczęcie rozbudowy remizy OSP w Złym Mięsie. W budżecie znalazło się także wiele mniejszych, ale istotnych dla mieszkańców zadań z zakresu modernizacji dróg, budowy oświetlenia ulicznego czy rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Deficyt budżetu wyniesie 7.860.000 zł.  Zostanie on pokryty kredytem w kwocie 5.360.000 zł oraz wolnymi środków z lat poprzednich w wysokości 2.500.000. Wolne środki pochodzą głównie z otrzymanego wcześniej dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt budżetu gminy Czersk wkrótce będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej:

Projekt budżetu na 2021 rok
4.1 MB


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021.2039
2 MB


UM w Czersku


Burmistrz Czerska o projekcie budżetu:
„Mimo tego, że projekt budżetu na rok 2021 powstał w trudnych czasach epidemii i wiele rzeczy jest na dziś nieprzewidywalnych, to jest on ambitny i proinwestycyjny. Wydatki bieżące staramy się utrzymać na poziomie roku 2020. Oznacza to, niestety, konieczność dalszego zaciskania pasa. Z drugiej strony na inwestycje już na starcie mamy prawie 19 milionów złotych. Duża część wydatków inwestycyjnych, na łączną kwotę 6,5 mln złotych, to wkład własny do zadań, dla których ubiegamy się o dofinansowanie. Jeżeli otrzymamy środki z programu „Maluch+”, to do zapewnionego wkładu własnego w wysokości 2 mln zł dojdzie prawie 4 mln zł z budżetu państwa. W trakcie rozpatrywania są trzy wnioski o dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tu również liczymy na to, że kwota 2 mln zł stanowiąca nasz wkład własny zostanie podwojona. I wreszcie rezerwa inwestycyjna w wysokości 2,5 mln zł, która ma zapewnić udział gminy w zadaniach, dla których złożyliśmy wnioski o dofinansowanie (np. zadania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak i projekty, na które złożymy wnioski w trakcie roku. Tu również liczymy przynajmniej na podwojenie naszych środków. Tak więc bardzo możliwe jest, że nasze wydatki inwestycyjne w roku 2021 sięgną kwoty 27,5 miliona złotych.
Tak, jak w latach poprzednich, budżet naszej gminy bazuje w dużej części na subwencjach i dotacjach z budżetu państwa. Są one niewystarczające i nie pokrywają wszystkich wydatków. Najbardziej jaskrawym przykładem jest oświata, gdzie różnica między naszymi wydatkami a subwencją wynosi ponad 14 milionów złotych. Za te pieniądze można by w krótkim czasie zmodernizować wszystkie nasze szkoły i przedszkola czy też znacznie zmniejszyć zadłużenie gminy. Póki co, aby zapewnić wkład własny w inwestycjach realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym, zadłużenie to musimy zwiększać.
Mam nadzieję, że epidemia koronawirusa i spowodowany przez nią kryzys gospodarczy nie odbije się na tyle niekorzystnie na naszym budżecie, żeby zaistniała konieczność jego weryfikacji i cięć w planowanych dochodach i wydatkach, a – co za tym idzie – rezygnacji realizacji niektórych zadań.

Przemysław Biesek-Talewski
Burmistrz Czerska”


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.