26-06-18
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku 21 czerwca 2018r.– wideo cz. I
Interpelacje radnych, burmistrz bez absolutorium,
czerski SP ZOZ - momentami gorąca dyskusja


Publikujemy relacje wideo (cz. I i II) z ostatniej (21.06) sesji Rady Miejskiej w Czersku.
Radni zgłaszali szereg interpelacji – opis i wideo poniżej. Burmistrz zapowiedziała, że do zgłaszanych spraw ustosunkuje się na piśmie.


Radni podejmowali też ważną uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu gminy za 2017 rok – uchwały nie podjęto, burmistrz nie uzyskała absolutorium.

Jedna z uchwał dotyczyła obniżenia wynagrodzenia burmistrzowi Czerska (rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 maja br.) – radni ustali pensję Jolanty Fierek na poziomie 10 tys. 620 zł, wcześniej uposażenie wynosiło 11 tys. 600 zł.

Ponadto radni uchwalili dopłaty do taryf za wodę i ścieki oraz uchwałę w sprawie bonifikat przy wykupie lokali komunalnych. Dyskutowano również o sytuacji w czerskim SP ZOZ, przemawiał dyrektor tej placówki oraz jego zastępca.

Więcej w opisach i relacjach wideo – poniżej.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku (21.06) – wideo cz. I:

00:03 sek.  Otwarcie sesji. Powitanie. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk.

04:41 sek. Uwagę wnosi radna Bogumiła Ropińska, która pyta o zatrudnieniu lekarza ginekologa (kobieta) zgodnie z wcześniejszą deklaracją burmistrza i na jakim etapie jest ta sprawa.

00:05:08 sek. Do dnia obecnego nie pozyskaliśmy lekarza o tej specjalności- odpowiedziała burmistrz Jolanta Fierek.

00:05:47 sek. Interpelacje i zapytania radnych.

00:05:53 Radny Krzysztof Przytarski mówi o poziomym oznakowaniu dróg (miejsc parkingowych) na terenie miasta Czersk, dodatkowo o śmieciach i przepełnionych pojemnikach na rzeczy. Mówi też o drodze 237 Czersk - Tuchola.

00:10:04 sek. Radna Ropińska mówi o klubie Brda Rytel i zabezpieczeniu środków finansowych na potrzeby klubu i o petycji mieszkańców. Mówi o niszczeniu dróg w związku z wywozem drewna oraz pyta, kiedy będzie zagospodarowany dawny budynek poczty.      

00:12:21 sek. Radny Piotr Kosobucki nawiązał do interpelacji z poprzedniej sesji, na które nie uzyskał odpowiedzi. Mówił także o dbaniu o krzewy, koszeniu trawników, zaniedbaniu ulic i chodników.   

00:15:00 sek. Radna Lucyna Zawiszewska nawiązała do stadionu w Rytlu i prosi o pozytywne zaopiniowanie wniosku. Ponadto złożyła 16 interpelacji (środki na drogę ks. Nagierskiego w Rytlu, budowa kanalizacji deszczowej w Rytlu, budowa ul. Szkolnej w Rytlu, nasadzenia zieleni na promenadzie w Rytlu, wniosek na usuwanie skutków nawałnicy – drogi w Rytlu, unieważnienie przetargu na naprawę dróg - sołectwo Zapędowo, wiata na ul. Dr Zielińskiego w Czersku, schetynówki z powiatem, modernizacja ul. Zbożowej w Czersku, naprawa bieżni – stadion w Czersku, bieżąca obserwacja monitoringu w Czersku, OSA - kiedy otwarcie?, zapełnione kosze w centrum Czerska, barierki ochronne na ul. Starego Urzędu w Czersku, naprawa dróg po wywozie drewna w sołectwie Gutowiec – zdjęcia ma sołtys Gutowca

00:23:01 sek. Radna Barbara Fierek mówiła o zabezpieczeniu środków finansowych a także o tym, jakie inwestycje będą zrealizowane, rezerwa budżetowa.   

00:24:26 sek. Radny Krzysztof Reszka interesuje się, czy burmistrz ma odpowiedź ze starostwa powiatowego na wcześniej zgłaszane interpelacje a także o utwardzeniu poboczy dróg. 

00:25:34 sek. Radna Lidia Kroplewska nawiązała do parkingu przy stadionie w Rytlu i dostosowaniu obiektu do obowiązujących wymogów a także zabezpieczeniu środków finansowych i drogach.

00:28:45 sek. Jacek Grzella informuje, iż właściciele działek w Ostrowitem chcieliby spotkania z burmistrz Jolantą Fierek na temat bieżących spraw m.in. dotyczących wycinki drzew.

00:29:31 sek. Radny Czesław Niesiołowski mówi o oznakowaniu ulicy Targowej i poczynionych obserwacjach i o zachowaniu zdezorientowanych  kierowców.

00:30:51 sek. Radny Zbigniew Bieliński mówi o ponagleniu wcześniejszych interpelacji a w szczególności dotyczącej wycinki i zwiększeniu środków na prace interwencyjne. Nawiązał do dewastacji dróg w związku z wywozem drewna.

00:35:07 sek. Radny Niesiołowski krótko o skrzyżowaniu ulic Orzechowej - Świerkowa.  

00:35:43 sek. Radny Krzysztof Przytarski o drodze powiatowej i wybudowaniu chodnika a także o monitoringu w Parku Borowiackim i ustaleniu wandali ławek – zdjęcia na portalu wizjalokalna.pl.  

00:37:28 sek. Radny Piotr Kosobucki mówi o wyjątkowym dniu, jakim jest sesja, jednak jego zdaniem odpowiedzi na zgłaszane interpelacje są niewystarczające.

00:38:33 sek. Radny Maciej Bruski o parkingu przy "Domu Chleba" i rozpoczęciu inwestycji, nawiązał do oznakowania ulic w centrum Czerska.

00:39:39 sek. Radny Bieliński o przyspieszeniu montażu lamp hybrydowych.

00:40:53 sek. Radny Gawin o ulicy Piaskowej i parkowaniu a także o wynikających z tego zagrożeniach oraz o zbyt małym lustrze drogowym. 


00:43:29 sek. Przewodniczący RM Grzegorz Kobierowski przedstawia sprawozdanie finansowe Gminy Czersk za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia.

00:48:08 sek. Uwagę do sprawozdania finansowego zgłasza Bogumiła Ropińska, gdzie przedstawia swoje stanowisko i zaznacza, iż klub, który reprezentuje nie udzieli burmistrz absolutorium.

00:56:15 sek. Radny Bieliński nawiązuje do opozycji, gdzie zauważa, iż jej stanowisko jest nieprawdziwe i często przekłamane. Przedstawia swoją argumentację na przykładzie zrealizowanych inwestycji podkreślając przy tym zaangażowanie burmistrz w bieżące sprawy w przeciwieństwie do opozycji, która przedstawia kłamliwe informacje.  Radny mówi, że radni powiatowi powinni być ambasadorami gminy Czersk, powinni być bardziej aktywni.  Radny Bieliński krytycznie wypowiada się o radnym powiatowym Macieju Jakubowskim.

01:09:16 sek. Radna Ropińska w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Bielińskiego zauważa, iż gmina Czersk nie zrealizowała z Powiatem ani jednej "schetynówki" i innych zadań w przeciwieństwie np. do o wiele mniejszych gmin, jednak inicjatywa powinna wyjść od burmistrza a takiej nie było, jako dobry przykład podała działania wójta gminy Chojnice.

01:11:50 sek. Radny Przytarski podkreśla, że nie da się sprowokować radnemu Bielińskiemu, w dalszej części wypowiedzi umotywował swoją wypowiedź, dlaczego jest przeciwny udzielenia absolutorium.

01:13:25 sek. Radny Piotr Kosobucki zauważa, iż nie ma na sali burmistrza, w związku z tym prosi o przerwę, jednak decyzja jest odmowna.

01:13:46 sek. Ponownie głos zabiera radny Bieliński w odniesieniu do wypowiedzi Bogumiły Ropińskiej, który zaznacza, iż jego interesują tylko liczby w budżecie, prosi też o uciszenie sołtysa Gutowca, który przeszkadza przy jego wypowiedziach - być może ma problemy psychiczne - podkreślił. Radnego upomina Grzegorz Kobierowski, przewodniczący RM. Trwa słowna przepychanka.   

01:14:58 sek. Radny Kosobucki zwraca się do radnego Bielińskiego, który jak mówi zachłysnął się sukcesami gminy, tłumaczy radnemu na czym polega współpraca wójta Chojnice z samorządem, jednak wykrzykiwanie swoich kwestii nie zmieni oczekiwań mieszkańców Czerska, którzy mają zgoła odmienne zdanie w kwestii rozwoju miasta, bo zdaniem radnego nastąpiła stagnacja i nie zmieni tego wypowiedź radnego Bielińskiego. 

01:19:01 sek. Radna Lucyna Zawiszewska zaznacza, że przerwa w obradach byłaby wskazana.    

01:19:28 sek. Przewodniczący ogłasza pięciominutową przerwę.      

Sesja Rady Miejskiej w Czersku (21.06) – wideo cz. II:

00:04 sek. Wznowienie obrad po przerwie. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk.

00:30 sek. Radna Lucyna Zawiszewska informuje z uzasadnieniem, dlaczego nie będzie głosowała za udzieleniem absolutorium.

04:04 sek. Radny Zbigniew Bieliński w swojej wypowiedzi nawiązuje do stanowiska  opozycji i konsekwencji ich decyzji, a brak udzielenia absolutorium uważa za rozgrywkę polityczną.

08:23 sek. Radny Kosobucki nawiązuje do wypowiedzi radnego Bielińskiego przedstawiając argumenty opozycji. Podkreśla, że opozycja nie ma większości w radzie a decyzje podejmowane są przez radnych.

11:25 sek. Podjęcie uchwał w/s przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2017. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała - absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy Czersk za 2017 rok: 9 głosów za, przeciw - 7, wstrzymujących - 2 głosy. Uchwała nie została podjęta (brak większości bezwzględnej – co najmniej 10 głosów). Przewodniczący zwraca się do pani mecenas w kwestii prawnej co do wyników głosowania.      

14:02 sek. Projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czerska. 17 głosów przy jednym przeciw. Uchwała została podjęta. Określenie warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk.

15:20 sek. Uwagę do projektu zgłasza radny Czesław Gawin. Radny złożył też wniosek.

23:10 sek. Uwagi do wniosku zgłasza Radny Piotr Kosobucki, który pyta o skutki dla budżetu wynikające z polityki mieszkaniowej gminy.

23:57 sek. Na to pytanie odpowiada wiceburmistrz Mateusz Rydzkowski.

24:55 sek. Radna Ropińska zapytała o kwoty wynikające z tytułu bonifikat, o których mowa we wniosku radnego Gawina. Przewodniczący dodaje, że wniosek będzie głosowany.

25:32 sek. Radny Czesław Gawin udziela odpowiedzi radnej Ropińskiej.

26:12 sek. Glos ponownie zabiera wiceburmistrz Rydzkowski, który mówi, że budynek przy ul. Przytorowej 3 był własnością gminy a mieszkania sprzedawane przez PKP dotyczyły Przytorowej 5 i 7. 

26:33 sek. Radny Kosobucki pyta o cenę za metr, czy suma też dotyczyła sprzedaży całego mieszkania - chodzi o budynek PKP. W dyskusji odpowiada mu radny Gawin.

27:05 sek. Radna Barbara Fierek mówi o rozgraniczaniu mieszkań nasze a PKP i o cenach tak, aby w tej kwestii nie było rozdawania mieszkań, a warto też jak najszybciej do tematu - w oparciu o orzecznictwo - w sensowny sposób powrócić. 

28:06 sek. Do sprzedaży mieszkań odnosi się burmistrz Jolanta Fierek, która też mówi o bonifikatach.

30:33 sek. Radny Bieliński odniósł się do bonifikat i zasad na jakich one były obliczane np. w przypadku PKP. W tej kwestii przedstawił swoje stanowisko, a jego wypowiedź uzupełnił Grzegorz Kobierowski.

32:29 sek. Radny Gawin uzupełnia swoją odpowiedź w/s gospodarki mieszkaniowej.

33:32 sek. Głosowanie nad wnioskiem w/s bonifikat przy sprzedaży mieszkań. Uchwała została podjęta. 

35:19 sek. Projekt uchwały dotyczący wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie gminy Czersk. Uchwała została podjęta.


36:15 sek. Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.

37:14 sek. Uwagi do projektu zgłasza radna Ropińska w kwestiach finansowych dotyczących odszkodowań.

38:21 sek. Na pytania radnych odpowiada Wiesław Czechowski, dyrektor SP ZOZ w Czersku, który mówi o kosztach finansowych i z czego one wynikły i obowiązujących procedurach prawnych.

43:09 sek. Bogumiła Ropińska pyta o odsetki NFZ i czego dotyczyły? Na co w dyskusji odpowiada jej dyrektor Czechowski. Kolejne pytania radnej dotyczą finansów, gdzie trwa wymiana zdań pomiędzy radną a dyrektorem SP ZOZ.

48:51 sek. Radny Zbigniew Bieliński mówi, że nie rozumie pytań radnej Ropińskiej a przy okazji odnosi się do stanowiska opozycji.  

50:34 sek. Radna Ropińska ubolewa nad tym, iż radny Bieliński jej nie rozumie, a przy okazji pyta o zewnętrzne firmy realizujące projekty medyczne.

51:43 sek. Radnej odpowiada dyrektor, który wyjaśnia procedury realizowania kontraktów.

52:08 sek. Radny Piotr Kosobucki mówi o sprzęcie, który jest udzielany prywatnemu podwykonawcy w kontekście publicznej służby zdrowia.

52:48 sek. Burmistrz Jolanta Fierek mówi o lekarzach pracujących na kontraktach, odnosi się do pytań radnej Ropińskiej w kwestii rehabilitacji, która jej zdaniem swoimi wypowiedziami wprowadza w błąd mieszkańców. 

54:30 sek. Radny Kosobucki odnosi się do wypowiedzi burmistrza w sprawie podmiotów świadczących usługi na rzecz SPZOZ i o lekarzach na kontrakcie.

56:01 sek. Radny Krzysztof Przytarski nie dziwi się wypowiedzi radnego Bielińskiego, że broni dyrektora, chociażby dlatego, iż jego córka została niedawno zatrudniona w SPZOZ. Pyta o sytuację finansową w placówce zarządzanej przez dyrektora Czechowskiego, a także o personel tam zatrudniony i wstrzymane premie oraz o nagrody. W trakcie zadawanych pytań odpowiada dyrektor SP ZOZ. 

58:46 sek. Radny Kosobucki pyta się o pieniądze z NFZ i kto płaci lekarzom na kontrakcie, a nie jest to samorząd i dlatego prosi burmistrza, aby nie udzielać błędnych wypowiedzi.

00:01:00 sek. Radna Ropińska odpowiada burmistrzowi w sprawie Brusmedu. Do jej wypowiedzi ustosunkował się dyr. SPZOZ w Czersku.     

01:55 sek. Radna Fierek zapytała się o plany ośrodka w Łęgu i o jego modernizację, o zatrudnieniu pediatry i lekarza ginekologa. Odpowiedzi udzielił dyrektor Czechowski.

01:04:56 sek. Radny Bieliński wypowiada się w kwestii opieki zdrowotnej, zaznacza, iż jest zadowolony z osiągniętych i podjętych działań, przy okazji odniósł się do zatrudnienia swoje córki i żony radnego Przytarskiego.

01:07:07 sek. Dyrektor Czechowski odpowiada radnemu Przytarskiemu, w tym w kwestach finansowych.

01:08:07 sek. Radny Kosobucki w kwestii opłat za świadczenia medyczne, o sprzęcie rehabilitacyjnym, w trakcie zadawania pytań odpowiada dyrektor SP ZOZ.

01:10:59 sek. Radna Bogumiła Ropińska o umowach i zleceniach, rehabilitacji a także o stratach placówki zdrowia. W trakcie pytań odpowiada dyrektor.  

01:12:21 sek. Radny Czesław Gawin wyraża swoje stanowisko, gdzie stwierdza, iż nastąpiła poprawa finansowania miejscowej służby zdrowia, a należałoby pogratulować z tego powodu burmistrzowi i samemu dyrektorowi SPZOZ.

00:14:07 sek. Dyrektor SPZOZ mówi o ilości wykonanych porad i o pracy zarządzanej placówki zdrowia. Zwrócił się z apelem, aby podczas kolejnego planowania budżetu wziąć pod uwagę zakup agregatu, co przy braku dostaw prądu zapewni wykluczenie niezaplanowanych sytuacji. 

01:18:01 sek. Wojciech Bielicki, zastępca dyrektora czerskiego SP ZOZ mówi o wnioskach, jakie chciałby złożyć. Dotyczą m.in. nowych kontraktów, konkursów, wykorzystaniu projektów unijnych, czy stworzeniu zakładu radiologii, co jest priorytetowym zadaniem, a także o korzyściach jakie mogą być dla gminy po zrealizowaniu niektórych przedstawionych propozycji.     

01:24:39 sek. Radny Krzysztof Reszka szanuje wiedzę doktora, ale chciałby usłyszeć konkretny wniosek a jeżeli takiego nie ma, to należałoby zakończyć dyskusję.

01:25:09 sek. Radny Przytarski pyta o sprzęt RTG i o środki potrzebne do realizacji i czy ma być to w ramach przychodni czy wybudowaniu nowego lokum. O warunkach jakie trzeba spełnić mówi dr Bielicki. Dziwi się także, iż Czersk takiego urządzania nie posiada.

01:27:37 sek. Radny Piotr Kosobucki zapytał o sprzęt onkologiczny dla czerskiej przychodni i sposób finansowania. Odpowiedzi udzielił dr Bielicki, który na koniec zaznaczył, iż w tej chwili możemy jedynie bazować na sprzęcie i poziomie jaki jest w Chojnicach. 

01:29: 55 sek. Przyjęcie uchwały w/s udzielenia ceny sytuacji ekonomiczno -finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.

Głosowanie nad projektem  udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego. Uchwała została podjęta.  Ustalenia dopłat do grup taryfowych - uchwała została przyjęta.  Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2018 – 2033. Uchwała została jednomyślnie. Zmiana uchwały budżetowej gminy Czersk na 2018 rok. Uchwała została podjęta. Wyznaczenie targowiska w Gutowcu i zatwierdzenie regulaminu targowiska – uchwała została przyjęta.
Pobór opłaty targowej i wskazania jej inkasentów - uchwała przyjęta.

Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czersk - uchwała przyjęta.

Projekt uchwały określenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała została przyjęta. Projekt uchwały w/s przekazania do zaopiniowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czersk - uchwała została podjęta.

01:39:14 sek. Odpowiedzi na interpelacji i zapytania radnych.

01:39:18 sek. Burmistrz Jolanta Fierek informuje iż na wszystkie zapytania będzie udzielona odpowiedź pisemna.

01: 39:41 sek. Przewodniczący Rady Miejskiej, Grzegorz Kobierowski wręcza kwiaty pani mecenas za dotychczasową pracę dla UM, bowiem w lipcu br roku przechodzi na emeryturę. Oklaski radnych i krótkie podziękowanie pani mecenas.

01:40:56 sek. Radny Kosobucki porusza temat odpowiedzi na interpelacje, aby były wnikliwe i poprawne a nie traktowane pobieżnie.

01:43:40 sek. Radny Maciej Bruski mówi o zaparkowanych samochodach na ulicach Hallera, Andersa i Maczka, gdzie mieszkańcy martwią się o ich stan z powodu młodzieży powracającej z dyskoteki, gdzie zdarzały się przypadki ich uszkodzeń.

01:45:08 sek. Radny Czesław Niesiołowski nawiązał do wypowiedzi, jak zaznaczył - bzdurnej prokuratura dotyczącej SPZOZ w Czersku , a także do umów za pracę i jak dokonano rozliczenia w poradni leczenia uzależnień. 

01:47:45 sek. Radna Bogumiła Ropińska nie chciała zabierać głosu, ale do tego zmusiła ją wypowiedź radnego Niesiołowskiego, zarzuciła mu także hipokryzję w jego wypowiedziach.

01:48:39 sek. Radny Bieliński wraca do nieudzielenia absolutorium a także wypowiada się temat działań radnych opozycji, a jego zdaniem najlepiej działalność burmistrza oceni społeczeństwo.

01:52:35 sek. Radny Krzysztof Reszka zwracając się radnego Bielińskiego mówi, że społeczeństwo widzi jak jest i dodaje, że radny rozpoczął walkę z radnymi powiatu.

01:53:32 sek. Radny Krzysztof Przytarski przypomniał uroczystość podziękowań za pomoc samorządom po nawałnicy a także o zmianie wpisu na tabliczkach, jakie otrzymali strażacy.

 01:55:00 sek. Burmistrz zabiera głos z mównicy i mówi, że jest zdrowa pełna sił fizycznych i psychicznych, mimo wypowiedzi opozycji, które są nieprawdziwe, współpraca z radą powiatu nie jest taka, jaką przedstawia radna Ropińska. Działania po nawałnicy były zgodne z prawem, a wypowiedzi radnych opozycji noszą znamiona hipokryzji. Odniosła się także do radnych, którzy przeszli do opozycji nazywając ich "koniem trojańskim".

01:59:51 sek. Przewodniczący RM Grzegorz Kobierowski zamyka obrady 45  sesji RM w Czersku.       

(red)

Zdjęcia z sesji - TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.