10-06-21
Powiat chojnicki. Treść listu - poniżej
List Otwarty. Pominięte potrzeby Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Chojnicach


Stowarzyszenie Niezależni.pl w Chojnicach wyraża zaniepokojenie pominięciem remontu dróg w powiecie chojnickim i człuchowskim. W związku z tym przedstawili swoje uwagi i spostrzeźnia zwracając się do portalu z prośbą o publikację treści listu.

W liście Otwartym skierowanym do radnych sejmiku województwa pomorskiego, radnych rad powiatowych, miejskich i gminnych powiatów chojnickiego i człuchowskiego czytamy:

"Jako stowarzyszenie osób zatroskanych m.in. o sprawy lokalnej społeczności, będąc wyrazicielem opinii reprezentowanych przez nas środowisk - w tym użytkowników dróg, wyrażamy nasze głębokie rozczarowanie działalnością marszałków Mieczysława Struka i Leszka Bonny, reprezentujących zarząd Sejmiku Województwa Pomorskiego, a także dyrektora Grzegorza Stachowiaka z podległego im Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Wieloletnie zaniedbania w obszarze inwestycji i utrzymania sieci dróg wojewódzkich, skutkują niedorozwojem i postępującą degradacją infrastruktury drogowej, zaniżeniem poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w konsekwencji marginalizacją i utratą funkcji społeczno-gospodarczych miast i gmin naszego regionu.

Województwo pomorskie zajmuje 8. lokatę w kraju pod względem liczby osób dojeżdżających do pracy. Konieczność codziennych dojazdów do pracy i szkół jest najważniejszym powodem mobilności mieszkańców Pomorza. Spośród miast w Pomorskiem, do których dojeżdża największa liczba uczniów, zwracają uwagę m.in. Chojnice, generujące więcej dojazdów niż wynikałoby to z jego wielkości. Ze wzrostem skłonności do korzystania z samochodów prywatnych w codziennych podróżach, w tym zwłaszcza w podróżach obligatoryjnych (do pracy i do szkoły) w warunkach stopniowego wydłużania się codziennie pokonywanych odległości, problemem jest brak dróg oraz ich niedostateczny stan.

Skutkiem jest ograniczona dostępność transportowa zarówno do miast powiatowych, jak i do Gdańska. Czas dojazdu do Trójmiasta przekracza dwie godziny dla mieszkańców gmin powiatów chojnickiego i człuchowskiego. Przy czym z perspektywy poziomu życia mieszkańców, często o wiele ważniejsza od dostępności do stolicy regionu, zwłaszcza w obszarach peryferyjnych, jest dostępność do miasta powiatowego. Potencjalny ośrodek regionalny Chojnice, zwiększający szanse do sukcesywnego wzrostu swego znaczenia, m.in. poprzez rozwój efektywnej współpracy w układzie z sąsiadującym Człuchowem, jest mimo wszystko obszarem zagrożonym trwałą marginalizacją.

Dla gmin powiatu chojnickiego (Konarzyny), człuchowskiego (Czarne, Człuchów (gm. wiejska), Debrzno, Koczała, Rzeczenica), istotnym czynnikiem ograniczającym ich możliwości rozwojowe jest zła dostępność transportowa. Brak możliwości efektywnego korzystania z bodźców rozwojowych, generowanych przez wojewódzkie i powiatowe ośrodki miejskie negatywnie wpływa na dynamikę ich rozwoju. Jak podaje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, odsetek dróg wojewódzkich o dobrym i zadowalającym stanie technicznym w 2020r. wyniósł jedynie 61,5%. To oznacza, że nawierzchnia na blisko połowie długości sieci dróg wojewódzkich przekroczyła stan graniczny nośności lub przydatności do użytkowania i niezwłocznie powinna być poddana naprawie.

Niedostateczny stan infrastruktury drogowej w znacznym stopniu przekłada się na niewystarczające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na podstawie danych GUS w 2019r. liczba ofiar śmiertelnych na drogach wojewódzkich w subregionie chojnickim była najwyższa w porównaniu z resztą województwa i wynosiła 10,2 na 100 tys. ludności, zaś Pomorskie zajmuje 3. pozycję w kraju pod względem liczby wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Wobec wyżej wymienionych danych i predykcji, zaczerpniętych z dokumentu ,,Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030”, z najwyższym zdumieniem czytamy na stronach internetowych ZDW Gdańsk, że w postępowaniu przetargowym nr 3/DZS/2021/PN/WUDiM ,,Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części”, zostały pominięte potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, obejmującego swym działaniem drogi powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Na całą sieć dróg wojewódzkich w Pomorskiem, wynoszącą 1735 km, przewidziano do remontu jedynie 27 km (słownie: dwadzieścia siedem km), co stanowi 1,5% długości wszystkich dróg wojewódzkich.

W tym tempie pozostałe 38,5 % dróg, których stan techniczny na 2020r. został oceniony negatywnie, będzie wyremontowanych dopiero za 25 lat !!!, przy nierealnym założeniu, że już wyremontowane nie ulegną przez ten czas zniszczeniu. W związku z tym, postawa najwyższych przedstawicieli zarządu Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz dyrekcji ZDW Gdańsk bulwersuje, budzi rozczarowanie i niesmak. Tym bardziej, że radny Leszek Bonna został wybrany do Sejmiku Województwa Pomorskiego głosami mieszkańców naszych powiatów, zaś Z-ca Dyrektora d/s Utrzymania Dróg i Mostów Anna Brzezińska-Michałejko, według informacji ze strony ZDW, zamieszkuje w Przechlewie.

Jako stowarzyszenie o ogólnopolskim zasięgu otrzymujemy informacje od naszych członków i sympatyków z całego kraju, że Pomorze kojarzą przede wszystkim z atrakcyjnością turystyczną, wynikającą ze zróżnicowanego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, której nie trzeba reklamować. Niestety, antyreklamą jest ciągły niedorozwój ilościowy i jakościowy sieci drogowej, a także głośne i wciąż pamiętane niechlubne sprawy radnych Struka i Bonny. Ci lokalni samorządowcy stali się znani i rozpoznawalni w całej Polsce bynajmniej nie z powodu sukcesów w działalności na rzecz mieszkańców Pomorza.

Marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Leszek Bonna stali się obiektem zainteresowania służb specjalnych, sądów i w konsekwencji mediów ogólnopolskich. Radny Struk wykazał się niestarannością, jaka nie przystoi osobie pełniącej tak zaszczytne stanowisko, w podejściu do obowiązków ustawowych związanych z koniecznością ujawniania całego stanu majątkowego. Wobec radnego Bonny pojawiły się zarzuty co najmniej kontrowersyjnych działań m.in. na styku polityki i rodzinnego biznesu medycznego oraz trwania w licznych konfliktach interesów przez wzgląd na rozległą aktywność swoją i swojej rodziny. Czy ogólnopolski przekaz medialny wynikający bezpośrednio z zachowania obydwu radnych przysporzył chwały samorządowi województwa pomorskiego? Jakie wystawił nam - mieszkańcom regionu - świadectwo?

W świetle powyższych argumentów apelujemy do radnych wszystkich szczebli samorządów o wezwanie marszałków sejmiku i urzędników Zarządu Dróg Wojewódzkich do wytężonej pracy na rzecz naszej społeczności, by zmazać odium zaniedbań i fatalnego postępowania. Szczególnego wskazania wymaga osoba inż. drogownictwa Leszka Bonny, wicemarszałka bezpośrednio odpowiedzialnego za drogi, aby z równym zaangażowaniem co niedawna troska o finansowanie usług medycznych, dbał o nakłady na drogi.

Wnosimy jednocześnie o informację zwrotną o podjętych krokach, tj. wszelkiej korespondencji w tej sprawie, zaproszeniach na sesję rad powiatów i gmin panów Struka, Bonny i Stachowiaka, byśmy - jako strona społeczna - mogli aktywnie uczestniczyć w mobilizacji odpowiedzialnych samorządowców do działań, których celem nadrzędnym powinno być polepszenie dobrostanu mieszkańców Pomorza."

W imieniu Stowarzyszenia NIEZALEŻNI PL Członkowie zarządu

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.