19-11-20
POMORSKIE. Zasiłek dostaniemy także, gdy musimy się zaopiekować innym członkiem rodziny
Opiekujesz się dzieckiem na kwarantannie?
Masz prawo do zasiłku


Osoby, które opiekują się dzieckiem na kwarantannie lub w izolacji domowej mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Warunkiem jest objęcie ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.


fot. pixaby.com

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek, jeśli opiekuje się przebywającym na obowiązkowej kwarantannie lub objętym izolacją domową dzieckiem do lat 14. Świadczenie przysługuje również w przypadku opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Zasiłek dostaniemy także, gdy musimy się zaopiekować innym członkiem rodziny. Kwarantanna lub izolacja są traktowane tak samo jak choroba osoby pod opieką. Od 24 października podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji domowej. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, dane dziecka lub członka rodziny pod opieką, odbywającego kwarantannę albo izolację, dzień rozpoczęcia kwarantanny bądź izolacji i dzień jej zakończenia oraz podpis.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B).

Wypadku, gdy to wypłaca ZUS zasiłek opiekuńczy, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż  w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, czyli PUE. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku Z-15. Do wniosku trzeba dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.