Ogłoszenie
Przetarg na dzierżawę części budynku
Urzędu Miejskiego – lokalu użytkowego


BURMISTRZ CZARNEJ WODY

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części budynku Urzędu Miejskiego – lokalu użytkowego,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii

Przedmiot Przetargu:

Gmina Czarna Woda podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić lokal użytkowy – część budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ulicy Mickiewicza 7, położonego na działce nr 794/15, o łącznej powierzchni ok. 110 m2, składający się z wejścia, magazynu, przygotowalni, korytarza, pomieszczenia porządkowego, socjalnego i kuchennego, zmywalni, wc i sali konsumpcyjnej oraz udziału w części wspólnej Urzędu Miejskiego (wejście w holu głównym i toalety).

Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GD1A/00034278/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na rzecz Gminy Czarna Woda.

Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 22.00.

Stawka czynszu:

Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę lokalu wynosi  700,00 zł netto (słownie: siedemset zł 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł netto.

Poza czynszem dzierżawy, dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od Wydzierżawiającego, przez które rozumie się opłaty za dostawę do lokalu m.in. energii elektrycznej i cieplnej, wody, odbiór ścieków, odpadów komunalnych i inne.

Dzierżawca zobowiązany jest również do wniesienia kaucji  w wysokości 2 000 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z realizacji umowy dzierżawy.

Terminy wnoszenia opłat:

Termin wnoszenia czynszu – z góry do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Kaucja – w terminie 14 dni od podpisania umowy dzierżawy.

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

Zasady aktualizacji opłat:

Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta od dnia podpisania umowy na okres do 10 lat, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 150,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 11 8342 0009 4003 2001 2000 0004 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”.

Wadium należy wnieść do dnia 19 marca 2021 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czarna Woda.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę lokalu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Czarna Woda. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub  zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Kryterium wyboru oferenta:

Dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Kryterium wyboru oferenta: najwyższa zaproponowana miesięczna stawka czynszu za lokal, wywołana trzykrotnie jako ostatnia przez przewodniczącego komisji przetargowej, zamykającego przetarg.

Zasady przetargu ustnego nieograniczonego:

1) osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
a) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące);

b) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, wzorem umowy oraz przeznaczeniem lokalu;

c) pełnomocnicy osób fizycznych i prawnych stosowne pełnomocnictwo;

2) po wpłacie wadium, określonego w pkt 6 przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu,

3) przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,

4) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 50,00 zł netto (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych),

5) uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,

6) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

7) po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

Termin i miejsce przetargu: 23 marca 2021 r. godz. 10:00,

Urząd Miejski ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda, sala konferencyjna.

Informacje dodatkowe:

Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Dzierżawcy. Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy.

Zastrzega się, że w lokalu będącym przedmiotem postępowania nie może być prowadzona działalność związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii oraz nie można umieszczać automatów do gier o niskich wygranych.

Gmina Czarna Woda zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu  lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda pokój nr 10 oraz pod numerem telefonu 58 587 88 55 w.43.

 
Załączniki:

Wzór umowy,
Wzór oświadczenia

Burmistrz Czarnej Wody
Arkadiusz Gliniecki
Pliki do pobrania:

Tytuł: Zał. 1 Wzór umowy

Tytuł: Zał. 2 Wzór oświadczenia

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.