29-05-18
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. IV
Radni zadawali pytania, burmistrz
mówi o fałszowaniu sprawozdań


Na ostatniej (24.05) sesji RM w Czersku radni kierowali do burmistrz szereg interpelacji. Jedną z nich złożył radny Czesław Niesiołowski. Prosił burmistrz o ujawnienie materiałów ze śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości w MGOPS.

Burmistrz oznajmiła, że była dyrektor Jolanta Lipska fałszowała sprawozdania dla radnych. Więcej w poniższej relacji wideo – cz. IV. O sprawie mówiła tez po sesji – zobacz artykuł tutaj.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. IV:


00:03 sek. Interpelacje i zapytania radnych, odczytanie przez Grzegorza Kobierowskiego interpelacji Lucyny Zawiszewskiej. Radna wnioskuje o przesunięcie 500 tys. zł (wkład własny gminy) z planowanej budowy ul. Nagierskiego (brak dofinansowania) na wykonanie ul. Szkolnej w Rytlu. Radna zwraca uwagę na uszkodzone drogi w Rytlu i sołectwie, interpeluje też w sprawie oświetlenia i ścieżki rowerowej. Prosi o usunięcie pnia przy ul. Dr Zielińskiego i postawienie dodatkowej wiaty przy tej ulicy. Nawiązuje również do spotkania z wiceministrem w Nadleśnictwie Rytel w kontekście pomocy z ministerstwa dla gminy Czersk.
 

03:51 sek. Radny Krzysztof Przytarski o naprawie ścieżek rowerowych w gminie i o infrastrukturze drogowej - w pytaniach skierowanych do burmistrza Jolanty Fierek. 

09:05 sek. Radny Piotr Kosobucki o interpelacjach, na które uzyskał odpowiedź od sekretarza, Tomasza Stoltmanna, jednak uważa, iż to na nie powinna odpowiedzieć burmistrz, a nie sekretarz. 

22:22 sek. Radna Bogumiła Ropińska mówi, iż większość interpelacji odczytał przewodniczący RM (interpelacje Lucyny Zawiszewskiej) jednak bliskie radnej są zagadnienia związane z naprawą i modernizacją dróg.

25:17 sek. Radna Barbara Fierek o modernizacji DK 22 i zadbaniu o bezpieczeństwo na odcinku w Łęgu, a także o bieżących sprawach sołectwa.    

27:05. sek. Radny Zenon Konefka zgłosił interpelację dotyczącą dróg gruntowych i ewentualnego zainstalowania przekaźnika w Łukowie mającego na celu zwiększenie sygnału na maszcie w Gutowcu.

28:45 sek. Radny Czesław Niesiołowski domaga się od burmistrza przedstawienia społeczeństwu, chociażby na sesji dowodów na rzekome nieprawidłowości w MGOPS w poprzedniej kadencji.   

31: 20. Radna Lidia Kroplewska zgłosiła trzy interpelacje, środki które są w budżecie na remont drogowy, należałoby przesunąć na inne inwestycje, mówiła też o placu zabaw w Rytlu oraz lustrze drogowym zniszczonym w wyniku nawałnicy w Rytlu.         

32:48 sek. Radny Maciej Bruski zapytał o oświetlenie na ul. Gen. Maczka, o strefę kibica a także o kino letnie i o rozbudowie SP 1.

34:14 sek. Radna  Dorota Miętka pytała o ul. Przemysłową, Słoneczną i o bariery na ul. Mleczarskiej.

35:38 sek. Radny Zbigniew Bieliński interpelował o usunięcie wyschniętego świerku w miejscowości Kłodnia,  mówił o pustostanie w miejscowości Kwieki oraz wieży komórkowej.

41:24 sek. Radna Redzimska zapytała o ulicę Chojnicką w Łęgu w kwestii podwójnej numeracji.

42:05 sek. Czesław Gawin złożył interpelacje w/s progów spowalniających na ul. Dworcowej.

43:05 sek. Przewodniczący ogłasza 10 - minutową przerwę w obradach.

43:09 sek. Wznowienie obrad i podjęcie uchwał.

46:39. Autopoprawkę do projektu uchwały Czerskiej Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu zgłasza wiceburmistrz Klauza. Zmiana została przyjęta. Głosowanie nad kolejnymi projektami uchwał.

52:52 sek. Uwagę do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok zgłasza radna Bogumiła Ropińska.

55:32 sek. Uwagi tytułem wyjaśnienia do złożonego wniosku wnosi burmistrz Jolanta Fierek.

57:12 sek. Głos zabiera wiceburmistrz Klauza, który odniósł się do wypowiedzi radnej Ropińskiej.

01:02: 16. Radna Ropińska nawiązała do wcześniejszej wypowiedzi burmistrz Fierek i podkreśliła że szkody poczyniła burmistrz i dyr. SPZOZ nieracjonalnym rozdysponowaniem środków finansowych.

01:05: 05 sek. Radny Piotr Kosobucki mówi o działaniach burmistrza i wydatkowaniu środków i poniesionych kosztach.

01:06:57 sek. Odpowiada burmistrz Fierek radnym: Bogumile Ropińskiej i Piotrowi Kosobuckiemu.

01:12:13 sek. Radny Bieliński mówi o radnych opozycji i zablokowaniu przez nich inwestycji a także o ich działaniu w poprzedniej kadencji.

01:16: 56 sek. Radna Bogumiła Ropińska zwraca się do burmistrza w kwestii rehabilitacji.

01:17: 26 sek. Radny Kosobucki wyjaśnia decyzję opozycji odnośnie głosowania w/s kredytu. Wniosek radnej Ropińskiej o zdjęcie proponowanej zmiany w uchwale budżetowej do projektu przebudowy dworca i przeznaczenia tej kwoty na rehabilitację został zatwierdzony.

01:19:34 sek. Burmistrz Fierek prosi skarbnika o zabranie głosu.

01:20:27 sek. Głos zabiera radny Przytarski, jednak zostaje upomniany przez przewodniczącego RM, wywiązała się krótka dyskusja.

01:20:21 sek. Przewodniczący ogłasza 5 minutową przerwę

01:20:57 sek. Wznowienie obrad, przewodniczący zwraca się do burmistrza Jolanty Fierek w związku z brakiem na sesji obsługi prawnej i dodaje, iż taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

01:21:23 sek. Burmistrz odpowiada, że pani mecenas nie uprzedzała, że wyjdzie z sesji, czyli opuściła miejsce pracy bez uzgodnienia. Dodała też, że na poprawki do budżetu wyraża zgodę.    

01:22:48  sek. Radny Zbigniew Bieliński dopytywał się o koszty rehabilitacji osób na nią oczekujących. Głosowanie nad projektem uchwały zmiany budżetowej na 2018 r. Uchwała została podjęta jednomyślnie.  

01:23: 44 sek. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, gdzie burmistrz poinformowała radnych, że część odpowiedzi zostanie udzielonych na piśmie. W sprawie gawronów dodała, iż są to ptaki pod ścisłą ochroną oraz mówiła o herbie Czerska, do wypowiedzi włączył się radny Kosobucki, który dodał, iż nie o to pytał. Wypowiedź burmistrza prostuje przewodniczący Grzegorz Kobierowski a głos ponownie zabiera radny Kosobucki. Burmistrz przyznała, iż nie zrozumiała pytania - odpowie na nie na piśmie. Wyjaśniła sytuację związaną z masztem i flagą. Swoją uwagę wyraził radny Kosobucki. Odniosła się do materiałów śledztwa, które prowadziła prokuratura w Słupsku odnośnie 51 osób z zapytaniem czy brali udział w terapii pogłębionej. 17 osób zaprzeczyło, iż z niej skorzystało. Zwróciła się do mediów, iż mogą skorzystać z materiałów, które burmistrz im udostępni oraz poinformowała o działaniach prokuratury w związku ze sprawą. Mówiła też o fałszowaniu sprawozdań z działalności MOPS-u a przedstawianych Radzie Miejskiej i publikowaniu maili jakie prowadziła burmistrz z pracownikami MGOPS-u oraz inne.

01:30:26 sek. Wolne wnioski i informacje.

01:30:32 sek. Radny Zbigniew Bieliński odnosi się do wcześniejszej wypowiedzi burmistrz.

01:31: 42 sek. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Czersku.

(red)

 

Zdjęcia z sesji - TUTAJ        

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.