10-01-20
Gm. Czersk. Będzie skarga do WSA – poniżej wypowiedź naczelnika z czerskiego ratusza
RIO wniosło zastrzeżenia do „uchwały śmieciowej”
w gm. Czersk

Otrzymaliśmy informację, że mogły się pojawić zastrzeżenia co do uchwały określającej nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów w gm. Czersk.

Zapytaliśmy więc burmistrza kto wniósł zastrzeżenia, jakiego rodzaju, czego dotyczyły i jak dalej procedowana będzie uchwała w tym zakresie, kiedy i jakie ewentualnie zmiany zostaną zaproponowane?

„W dniu 19 grudnia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą Nr 283/g314/P/19 orzekło nieważność § 5 uchwały Nr XIV/168/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Przedmiotowy zapis uchwały w całości dotyczy opłaty  za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Zastrzeżenia Kolegium wzbudziły zapisy ust. 2 § 9 „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.”, czyli  w ocenie Kolegium w trakcie roku podatkowego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czersku  Nr XXX/301/17 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku, wnoszona będzie bez wezwania, w łącznej wysokości obejmującej opłatę za dany rok kalendarzowy, w terminie do 31 lipca każdego roku.  W przypadku złożenia deklaracji po 31 lipca danego roku opłata wnoszona będzie w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji.

W  związku z powyższym oraz w naszej ocenie zobowiązanie finansowe na rok kalendarzowy 2020 powstaje na dzień 31 lipca 2020 r., co nie znalazło uznania w oczach Kolegium RIO. Izba podkreśliła również, iż obowiązuje zasada niezmieniania ciężarów podatkowych w ciągu roku, jednak nie ma to charakteru bezwzględnego. W praktyce sytuacja taka może wystąpić, jedynie w przypadku działania na korzyść podmiotu zobowiązanego do ponoszenia świadczeń publicznoprawnych (wyrok NSA  z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1272/09),  a taka właśnie sytuacja zachodzi w przypadku naszej uchwały. Dlatego została podjęta decyzja o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, na którą Rada Miejska ma 30 dni od otrzymania uchwały Kolegium RIO (tj. do 23 stycznia 2020 r.). Równocześnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej, zostanie przedłożony projekt zmieniający uchwałę    Nr XIV/168/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r., zmiana będzie dotyczyła zapisów zawartych w § 9 ust.2 dotyczących terminu wejścia w życie.

W konsekwencji uchylania uchwały Nr XIV/168/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, Kolegium  RIO  uchwałą nr 284/g314/P/19 orzekło nieważność Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Czersk w zakresie  słów:

-  „oraz właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”,

- „4) w przypadku nowopowstałych domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w terminie 14 dni od oddania budynku do użytkowania lub rozpoczęcia użytkowania nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.

Zwłaszcza druga część zastrzeżenia Kolegium RIO budzi nasze zdziwienie i niezrozumienie, gdyż nie pozwala nam przyjąć deklaracji w ciągu roku od tego typu nieruchomości, a takie nieruchomości przecież powstają.

Tutaj analogicznie jak przy uchwale w sprawie wyboru metody, będzie wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Kolegium RIO w Gdańsku w terminie  30 dni od otrzymania uchwały Kolegium RIO (tj. do 23 stycznia 2020 r.). Równocześnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej, zostanie przedłożony projekt zmieniający uchwałę  Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r., zmiana będzie dotyczyła w praktyce podtrzymania pierwotnych zapisów zawartych w listopadowej uchwale – udziela odpowiedzi Wojciech Laska, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska z Urzędu Miejskiego w Czersku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.