17-05-18
Gm. Czersk. Pytania do wojewody i ministra

Rządowy program dotyczący budowy dróg.
Gm. Czersk bez dofinansowania - czytelnik
ma wątpliwości


Publikujemy list z grafikami (poniżej) otrzymany od czytelnika, który ma wątpliwości co do oceny wniosku gm. Czersk złożonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wniosek gminy Czersk uplasował się na odległym 45 miejscu (brak dofinansowania). Planowana była budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu.

Czytelnik pyta się za naszym pośrednictwem Wojewodę Pomorskiego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju (pytania wysłaliśmy) o kryteria stosowane podczas oceny, a także prosi o odniesienie się do kwestii oceny dotyczącej gm. Brusy i Czersk – jeden z kryteriów.

Pismo wysłaliśmy do wojewody i ministra.

Do sprawy wrócimy.

(red)


"W środę 16 maja opublikowano na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego listę zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (artykuł tutaj - przyp. red). Wniosek Gminy Czersk uplasował się na odległym 45 miejscu. Planowana była budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu.

http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/3034-program-na-rzecz-rozwoju-wstepna-lista

https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/380627/zalacznik-nr-4-pdf.html

https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/380628/zalacznik-nr-5-pdf.html

Nie mogę odnieść się co do przygotowania wniosku pod względem merytorycznym i formalnym, ale mam wiele wątpliwości co do sposobu oceny wniosków wg podanych kryteriów na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

Zadania oceniane zostały przez komisję, powołaną przez Wojewodę Pomorskiego, w trzech kryteriach:

• Kryterium 1 - Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (skala ocen 0-10 pkt).

• Kryterium 2 - Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa (skala ocen 0-10 pkt).

• Kryterium 3 - Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej min. lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (skala ocen 0-10 pkt).
 

  

Treść kryteriów podana na stronie urzędu wojewódzkiego znacznie odbiega od treści kryteriów, a właściwie od priorytetów oceny uchwalonych przez Radę Ministrów w dniu 19 marca 2018 roku.  

 

 

Pełna treść Uchwały Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/361055/zalacznik-nr-3-pdf.html

W pkt. 8.2.1. w/w uchwały pisze:

"Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają weryfikacji pod kątem zgodności i przyporządkowania do priorytetów Programu określonych w rozdziale 5.

Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosków w zakresie zgodności z zasadami wynikającymi z Programu, dokonuje wstępnego wyboru zadań, mając na uwadze stopień realizacji wskaźników wymienionych w rozdziale 6, i na tej podstawie tworzy listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania w ramach Programu, wraz z propozycją podziału na zadania podstawowe i rezerwowe i kwotami dofinansowania tych zadań, przy czym wartość dofinansowania zadań umieszczonych na liście opiewa maksymalnie do 150% kwoty alokowanej na województwo."

Poniżej wskaźniki z pkt. 6 uchwały
 

Również we wniosku o dofinansowanie wpisano tożsame z uchwałą priorytety patrz. pkt. 15

link do wniosku o dofinansowanie:
https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/361053/zalacznik-nr-1-xlsx.html

Nigdzie w dokumentach z naboru wniosków i w treści Uchwały Rady Ministrów nie ma takich kryteriów, jakie podał teraz Pan Wojewoda, według których była przeprowadzona ocena.

Poniżej jeszcze treść prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Ministerstwo

http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/download/163_7c93025584d30daadc95806e8cd7a13b


Tutaj również widnieje treść priorytetów zgodna z Uchwałą Rady Ministrów (patrz str. 3 i 5).

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi wg jakich kryteriów (priorytetów) oceniano wnioski? Czy wojewoda może dowolnie zmieniać ustalone przez Radę Ministrów kryteria oceny?

Gminie Czersk do uzyskania dofinansowania zabrakło 2 punktów. W priorytecie 2 otrzymała jedynie 3,67 pkt./ 10 pkt. możliwych

Priorytet 2 brzmi:

"Inwestycje w drogi lokalne lub węzły łączące te drogi z drogami wyższego rzędu w celu poprawy dostępu do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym." 

Z celów szczegółowych można wywnioskować, że oceniane będzie powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych).

Ulica Gracjana Nagierskiego ma łączyć się drogą krajową nr 22 i ma stanowić dojazd do ośrodka gospodarczego, jakim co nie budzi tutaj żadnych wątpliwości jest Rytel. Przypomnę, że obecnie do centrum tej miejscowości można dojechać tylko jedną drogą - ul. Ks. Kowalkowskiego.

Wg mojej oceny droga spełnia ten priorytet i powinna być tutaj ocena o wiele wyższa niż 3,67 pkt. na 10 możliwych. Chyba, że ocena była wg innych kryteriów, które podał wojewoda.

Ciekawostką jest, że wg tego kryterium wniosek sąsiedniej Gminy Brusy otrzymał 6 pkt.

Jasno widać, że wnioskowane drogi nie są połączone ani z drogą wojewódzką, ani z drogą krajową. Są to ulice osiedlowe i nie poprawią dostępu do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym. Jednak komisja przyznała tutaj aż 6 pkt.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi jak weryfikowano złożone wnioski?" 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.