22-12-19
Powiat chojnicki. Zobacz projekt budżetu na 2020 rok, materiały
Sesja budżetowa Rady Powiatu Chojnickiego

23 grudnia odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji. Radni będą uchwalać budżet na 2020 rok.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

4. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami.

5. Informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok,

b) w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego, które w 2019 roku

nie wygasają z upływem roku budżetowego,

c) w sprawie udzielenia Gminie Człuchów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej”,

d) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2020 – 2033,

e) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok:

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

f) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Chojnickiego na 2020 rok,

g) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

h) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego na 2020 rok,

i)  w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Chojnicach w Medyczno-Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach,

j) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Chojnicach w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach,

k) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Chojnicach w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku,

l) w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J.K. Łukowicza w Chojnicach,

ł) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach,

m) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chojnickiego,

n) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie XI sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały na sesję:

 

Materiały na XI sesję Rady Powiatu Chojnickiego.  

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok

Projekt budżetu Powiatu Chojnickiego na 2020 rok

Opinie RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Powiatu Chojnickiego na 2020 rok

 
 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.