17-11-20
Gm. Czersk. Materiał na sesję – poniżej (link)
Sesja Rady Miejskiej w Czersku
– radni będą m.in. ustalać wysokość podatków


XXVI sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku oraz w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
    2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    4. Podjęcie uchwał w sprawie:
        4.1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 1,
        4.2. obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego – projekt nr 2,
        4.3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 3,
        4.4. przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 – projekt nr 4,
        4.5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – projekt nr 5,
        4.6. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 – projekt nr 6,
        4.7. przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czersk na lata 2020 – 2035 – projekt nr 7,
        4.8. uchylenia uchwały nr XXXVI/288/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czersk na lata 2014 – 2025 – projekt nr 8,
        4.9. przystąpienia do prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” – projekt nr 9,
        4.10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 – 2037 – projekt nr 10,
        4.11. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami na terenie gminy Czersk – projekt nr 11,
        4.12. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych – projekt nr 12,
        4.13. uchylenia uchwały nr XXV/295/2020 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Gotelp – Pustki – projekt nr 13,
        4.14. opinii dotyczącej uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne – projekt nr 14,
        4.15. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czersk – projekt nr 15,
        4.16. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytel – projekt nr 16.
    5. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r.
    6. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk oraz funkcjonowaniu SPZOZ w Czersku.
    7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
    8. Wolne wnioski i informacje.
    9. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się bez udziału gości, publiczności i mediów. W celu zapewnienia jawności obrad zostanie uruchomiona w Internecie transmisja z przebiegu sesji (tutaj - link)

UM Czersk

Materiały na sesję, m.in. projekty uchwał – zobacz TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.