27-09-18
Czersk. Śladem naszych publikacji
Skarga na dyrektora szkoły. Rozdawanie świadectw ukończenia szkoły na dzień przed terminem. Stanowisko kuratorium, władz oraz dyrektora

Wracamy do skargi w sprawie terminu organizacji zakończenia roku szkolnego dla absolwentów szkoły (gimnazjum), którą na dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku (wcześniej Zespołu Szkół w Czersku) złożyła matka dziecka uczęszczającego do placówki (zobacz artykuł).

Przypomnijmy, zakończenie roku szkolnego dla absolwentów miało być zorganizowane w dniu poprzedzającym wyznaczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej termin zakończenia roku szkolnego. Uczniowie otrzymywali świadectwa z datą z następnego dnia. Skarga w tej sprawie trafiła m.in. do burmistrz Czerska oraz do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Kuratorium przysłało do redkacji swoje stanowisko – poniżej:
„Po analizie przedmiotowej sprawy, informuję, że zapisy  § 2 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)  ściśle określają dzień zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, tj. najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Natomiast jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych zgodnie z § 16 ust.7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939).

Powyższe rozporządzenie w § 23 reguluje również kwestie poświadczania zgodności kopii z oryginałem świadectwa, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji. Natomiast ustawodawca nie wskazuje kolejności w jakiej powinny być wydane świadectwa i ich kopie, wskazuje jedynie na potrzeby rekrutacji.      

Z wiedzy organu sprawującego nadzór pedagogiczny wynika, że w minionych latach rozdawano świadectwa ukończenia szkoły na dzień przed terminem wskazanym w rozporządzeniu i nie miało to wpływu na rekrutację do szkoły ponadgimnazjalnej. Jednak nie jest to zgodne z zapisem ww. aktu prawnego.

Z wyrazami szacunku
Joanna Sawczyn
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie”


Pismo mieszkanki gm. Czersk:
„W dniu 14.09.2018r. otrzymałam pismo od Zastępcy Burmistrza, Pana Grzegorza Klauza, w którym stwierdzono naruszenie przepisów prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku, Panią Ewę Wrycza, w latach 2013 – 2017. Naruszenie dotyczy przeprowadzenia zakończenia roku szkolnego trzecich klas gimnazjum, w sposób niezgodny z terminem wyznaczonym przez Ministra Edukacji, a także wydawaniem świadectw szkolnych i listów gratulacyjnych z dniem późniejszym, czyli datą faktycznego zakończenia roku szkolnego ustaloną przez Ministra. Te zakończenia odbywały się w czwartek, natomiast dokumenty wydane zostały  z datą piątkową, co w moim odczuciu, wskazuje, że zakończenie roku szkolnego odbyło się w piątek. W mojej ocenie, dokumenty te zawierają nieprawdziwą datę i stwierdzają nieprawdę.  Pan Klauza, na skutek tych działań pouczył Panią Dyrektor  o konieczności stosowania prawa. Fakt ten jest bulwersujący, gdyż Pani Dyrektor z racji piastowanego stanowiska ma obowiązek znać i przestrzegać prawa za co pobiera wysokie wynagrodzenie ze środków publicznych  i podlega odpowiedzialności prawnej i etycznej.  Również bulwersujący jest dla mnie fakt, że Pan Klauza stwierdził, że w  działaniu Pani  Dyrektor nie odnajduje znamion przestępstwa, mimo, iż nie zwrócił się do organu ustawowo kompetentnego – Prokuratury -  o zbadanie, czy doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków z winy umyślnej, czy doszło do sfałszowania dokumentów, a jeżeli nie, to dlaczego dokumentacja nie odzwierciedla daty przeprowadzonego zakończenia roku szkolnego?. Tym bardziej, że Pani Dyrektor doskonale wiedziała, kiedy zaczyna się  i kończy rok szkolny.  Również bulwersującym faktem jest to, że nie została podana do wiadomości publicznej informacja o kilkuletnim naruszeniu przepisów prawa przez Panią Dyrektor Szkoły, mimo iż te dane są publiczne i wszyscy zainteresowani powinni mieć możliwość zapoznania z nimi.  W dniu 24.09.2018r. otrzymałam od  Burmistrz, Pani Jolanty Fierek, informację, iż upomniano Panią Dyrektor, co wyczerpuje w pełni zakres działań Burmistrza. W mojej ocenie, nie wyjaśnia to przedmiotowej sytuacji. Niestety, wyjaśnienie, czy powyższe działania mogą nosić znamiona przestępstwa i czy istnieje faktyczna podstawa  do odwołania Pani Dyrektor ze stanowiska będzie możliwe po złożeniu wniosków przez rodziców uczniów do organów kompetentnych, gdyż organ prowadzący szkołę wyczerpał w pełni zakres działań. Można sądzić, że organ ten nie poczuwa się do odpowiedzialności za sprawdzenie, czy naruszenie przepisów prawnych przez Dyrektora Szkoły zalicza się do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Dowiedziałam się, że Pani Ewa Wrycza kandyduje do Rady Miejskiej. W związku z tym, jako Wyborca, zastanawia mnie fakt, czy po stwierdzeniu  kilkuletniego naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków służbowych jest to działanie zasadne i właściwe? Czy Pani Dyrektor, w przypadku, gdy zostanie wybrana na radnego, zrezygnuje z funkcji Dyrektora Szkoły i obejmie funkcję radnego, gdyż wiadomo, iż zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno łączyć ze sobą tych dwóch funkcji, a jeżeli tego nie zamierza, to w jakim celu kandyduje na radnego?” – pisze mieszkanka gm. Czersk (dane do wiadomości redakcji).  Kobieta udostępnia też korespondencję otrzymaną z kuratorium oraz od wiceburmistrza Czerska, który w swym piśmie podnosi jeszcze drugą sprawę związaną z funkcjonowaniem szkoły  – zobacz poniżej:
 

Wiceburmistrz Grzegorz Klauza wyjaśnia, że nie ma przesłanek do zgłaszania sprawy do prokuratury. Ta kwestia była konsultowana z prawnikiem. Ponadto uważa, że podjął odpowiednie działania w stosunku do dyrektor szkoły.

Dyrektor Ewa Wrycza po publikacji pierwszego artykułu odniosła się do sprawy na początku sierpnia br.  – tutaj (ponownie publikujemy poniżej). Informuje, że jej stanowisko jest zgodne z kuratorium. Dodaje, że nie będzie się wypowiadać w sprawie swojej kandydatury w wyborach samorządowych. 

„Po zapoznaniu się ze skargą wniesioną na organizację zakończenia roku szkolnego pragnę wyjaśnić, że formuła żegnania absolwentów w przeddzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych jest od wielu lat powszechną praktyką wielu placówek, o czym donosiły media ogólnopolskie.
Celem takiego rozwiązania było nadanie uroczystości szczególnej rangi, umożliwienie rodzicom towarzyszenia dzieciom w tak ważnej dla nich chwili. Chodziło też o to, by umożliwić uczniom terminowe złożenie dokumentów rekrutacyjnych do wybranych szkół, często bardzo od siebie oddalonych. W żaden sposób nie faworyzowaliśmy naszych uczniów, gdyż kolejność składania kopii świadectw nie ma wpływu na wyniki rekrutacji. punkty rekrutacyjne przyznaje się za oceny wskazanych przedmiotów i inne osiągnięcia szkolne(wg listy Kuratora Oświaty).
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów miało miejsce już w zreformowanej Szkole Podstawowej nr 2, w piątek, ostatni dzień rocznych zajęć edukacyjnych. Z absolwentami Gimnazjum tradycyjnie spotkaliśmy się po południu, gdyż  jej podniosły charakter wymaga szczególnej oprawy. Nie skróciliśmy czasu rekrutacyjnego, gdyż od godz.7.00 można było pobrać kopie dokumentów i do 15.00 rozwozić do wybranych szkół. Wszyscy zdążyli na popołudniową uroczystość.
Zdaje sobie sprawę, że planowanie pożegnania absolwentów w nowym roku szkolnym będzie szczególne, ponieważ mury szkoły opuszczą dwa roczniki- po raz pierwszy klasy ósme zreformowanej szkoły i ostatni gimnazjaliści. Jak zawsze szukając najlepszego rozwiązania poprosimy o pomoc uczniów i rodziców, by zadowolić wszystkie strony i uniknąć błędów.

Ewa Wrycza”

 

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.