Komunikat

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  72/2020

Starosty Chojnickiego

z dnia 6 października 2020 r.

 

w sprawie zasad przyjmowania Interesantów w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Z uwagi na zwiększone zagrożenie dla zdrowia publicznego wirusem SARS-Cov–2 i w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov–2 wstrzymuję w terminie od dnia 7 października 2020 r. do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

2.Wszelkie pisma kierowane do organów Powiatu Chojnickiego oraz do Starostwa Powiatowego w Chojnicach należy składać w skrzynce pocztowej znajdującej się:

a)     naprzeciw drzwi wejściowych w budynku  Starostwa Powiatowego w Chojnicach,

b)     na parterze w budynku Wydziału Geodezji oraz

za pośrednictwem platformy e-PUAP, listownie, mailowo.

3. W przypadku konieczności osobistego kontaktu celem załatwienia sprawy należy umówić się bezpośrednio z pracownikiem/-ami Starostwa Powiatowego w Chojnicach telefonicznie lub mailowo. Osobista obsługa umówionych wcześniej interesantów odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu:

a)     na partnerze  w budynku w Starostwie Powiatowym w Chojnicach – 3 stanowiska obsługi, gdzie może przebywać nie więcej niż 3 interesantów jednocześnie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 zarządzenia,

b)     na pierwszym piętrze w budynku Wydziału Geodezji / dotyczy tylko spraw pozostających we właściwości tego wydziału/ - 1 stanowisko obsługi, gdzie może przebywać nie więcej niż 1 interesant jednocześnie.

4. Numery kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

5. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach do dnia 8 października 2020 r. będzie przyjmował  interesantów zgodnie z umówionymi wcześniej wizytami. Od dnia 9 października 2020 r. sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach załatwiane będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny przyjęcia.

6. Płatności i należności publicznoprawne regulować należy w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy. W wyjątkowych okolicznościach (np. brak konta bankowego), płatność możliwa będzie w kasie urzędu bezgotówkowo, z tym zastrzeżeniem, iż przy okienku kasowym przebywać może tylko jedna osoba. Kasa Starostwa Powiatowego w Chojnicach będzie czynna - od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do godziny 15.00, w piątek od godziny 8.00 do godziny 13.30.

7. Z chwilą wejścia do urzędu pracownicy oraz interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania wymaganej odległości oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk               

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wstrzymania do odwołania osobistego przyjmowania Interesantów w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 7 października 2020 r.

 

/-/ Marek Szczepański

 

Starosta Chojnicki

 

 Zarządzenie

 

Wykaz telefonów


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.