5-10-20
Powiat chojnicki. Kursy kończyć się będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu
Szansa na podniesienie kompetencji zawodowych

Powiat Chojnicki – Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach realizuje projekt „Podnosimy kompetencje zawodowe”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Wartość projektu: 797 950,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE (85%): 678 257,50 zł

Beneficjent: Powiat Chojnicki – Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach
Okres realizacji: 28 lutego 2020 – 30 czerwca 2023

Cel projektu: podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach lub w podmiotach ekonomii społecznej.

Efekty projektu: Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 290 uczestników, osób zamieszkujących w powiatach: chojnickim, człuchowskim lub kościerskim i będących pracownikami sektora MŚP lub podmiotów ekonomii społecznej. W efekcie jego realizacji uprawnienia niezbędne na lokalnym rynku pracy uzyskają osoby, które bez wsparcia nie miałyby takich możliwości, co pozwoli poprawę ich sytuacji zawodowej. Projekt przyczyni się również do wzmocnienia konkurencyjności samych MŚP, których pracownicy będą objęci wsparciem.

Przedmiot projektu: W ramach projektu realizowane będą kursy prawa jazdy (kat. C, C+E, D), kurs operatora koparki jednonaczyniowej, koparko-ładowarki, podnośnika koszowego, wózka widłowego, kursy ADR - uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych, kursy z zakresu kadr i płac oraz kursy dla opiekunów dziecięcych i opiekunów dziennych.
Wszystkie kursy kończyć się będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Grupa docelowa: osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy i które:
- zamieszkują teren powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego,
- są pracownikami mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa albo podmiotu ekonomii społecznej.

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą przyjmowane osoby, które spełniają jeden lub kilka z poniższych warunków:
- posiadają niskie kwalifikacje (tzn. wykształcenie co najwyżej średnie, zawodowe, techniczne lub ogólnokształcące),
- są w wieku 25 lat i więcej, lub
- są w wieku 50 lat lub więcej

Biuro projektu i kontakt: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice, pok. 301, tel. 52 33 44 450, e-mail: [email protected]

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://cewchojnice.eu/index.php/aktualnosci/wszystkie-kategorie/konferencje-i-szkolenia/item/421-podnosimy-kompetencje-zawodowe

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.