23-09-19
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały na sesję
Sesja Rady Miejskiej w Czersku

XII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się 30 września 2019 roku o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2 Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 r.

6 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 r.

7 Informacja o funkcjonowaniu oświaty w Gminie Czersk.

8 Prezentacja zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego części miasta Czersk.

9 Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Czersk.

10 Podjęcie uchwał w sprawie:

Statutu Gminy Czersk - XII/134/19,

nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Czersk - XII/135/19,

zmiany Uchwały Nr XI/94/99 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania - XII/136/19,

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - XII/137/19,

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019-2033 - XII/138/19,

zmiany Uchwały Nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli" - XII/139/19,

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czersk - XII/140/19,

zmiany Uchwały Nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk - XII/141/19,

zmiany Uchwały Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży - XII/142/19,

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej - XII/143/19,

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej i Starego Urzędu w Czersku - XII/144/19,

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk - XII/145/19,

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków - XII/146/19,

zmiany Uchwały Nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - XII/147/19,

zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Czersk - XII/148/19,

pozbawienia ul. Targowej w Czersku kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia odcinka ul. Szkolnej w Czersku do kategorii dróg gminnych - XII/149/19,

przejęcia dotychczasowych dróg powiatowych nr 2679G ulica Łukowska w Czersku, nr 2612G Czersk-Skrzypówki-Łukowo, nr 2614G Pustki-Gotelp, nr 2608G Czersk-Klaskawa-Mosna, nr 2677G ulica Bema w Czersku i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych - XII/150/19,

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku - XII/151/19,

uchylenia uchwały nr V/57/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata - XII/152/19.

11 Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach złożonych między sesjami.

12 Wolne wnioski i informacje.

13 Zakończenie sesji.

UM Czersk

Materiały na sesję -
TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.