20-03-18
Czersk. Zobacz porządek obrad
XLII sesja Rady Miejskiej w Czersku


XLII sesja Rady Miejskiej w Czersku, odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek)
o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku. 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
5. Sprawozdanie z realizacji Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 – str. 6,
6. Informacja dotycząca inwestycji realizowanych w ramach umów partnerskich – str. 9,
7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za rok 2017 – str. 11,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLII/386/18 – str. 106,
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowanej Goślinie – XLII/387/18 – str. 119,
c) zmiany Uchwały nr XXXVIII/358/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji, z budżetu Gminy Czersk dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych
i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – XLII/388/18 – str. 122,
d) zmiany Uchwały nr XLI/372/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018 - XLII/389/18 – str. 133,
e) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom dotychczasowych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku – XLII/390/18 – str. 135,
f)     zmiany Uchwały nr XLI/374/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” w roku budżetowym 2018 - XLII/391/18 – str. 138,
g) zmiany Uchwały nr XI/111/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 4 oraz niektórych innych uchwał - XLII/392/18 – str. 147,
h) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody przez Nadleśnictwo Czersk - XLII/393/18 – str. 149,
i)     podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - XLII/394/18 – str. 153.
1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
2. Wolne wnioski i informacje.
3. Zakończenie.   

mat. UM Czersk

Materiały na sesję: TUTAJMateriały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.