18-02-21
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały na sesję
XVIII sesja Rady Powiatu Chojnickiego

Informujemy, że XVIII sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41. W związku z sytuacją epidemiczną nie przewiduje się obecności mediów i gości.

Transmisję obrad można oglądać na portalu posiedzenia.pl pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/CHOJNICE

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.
4.    Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami.
5.    Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie Starosty Chojnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2020.
8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chojnicki.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Chojnickiego,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Powiatu Chojnickiego,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego na 2021 r.,

d) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego za 2020 r.,

e) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chojnicach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach,

f) w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach,

g) w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach na Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach oraz włączenia Technikum nr 1 w Chojnicach do Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach,

h)  w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Chojnickiego na lata 2021-2023”,

i) w sprawie określenia zadań Powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021,

j)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chojnickiego,

k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

l) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku,

m) w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach za 2019 rok,

n) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/210/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212”

o) zmieniająca uchwałę nr XVII/211/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2021 – 2030,

p) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2021 rok,

q) w sprawie przekazania petycji według właściwości.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

12. Zamknięcie XVIII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

 

           Przewodniczący Rady

    /-/mgr inż. Robert Skórczewski

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Zobacz materiały na XVIII sesję Rady Powiatu -
TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.