21-05-18
Powiat chojnicki. Zobacz porządek obrad
XXXIII sesja Rady Powiatu Chojnickiego

XXXIII sesja Rady Powiatu Chojnickiego odbędzie się 24.05.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach w s. 41.

Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2 Złożenie ślubowania przez radnych Ludomiłę Paczkowską i Sławomira Rząskę.
3 Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
5 Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6 Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.
7 Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
8 Omówienie wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2017 rok:
a rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2017 rok,
b opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie ww. sprawozdania,
c rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
d rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu,
e wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium wraz z uzasadnieniem,
f dyskusja,
g ustosunkowanie się Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
h podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Powiatu Chojnickiego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2017 rok,
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2017 rok.

1. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych – podsumowanie 2017 roku.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniająca uchwałę nr II/14/2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie wyboru członków Komisji Edukacji,
b) zmieniająca uchwałę nr II/15/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
c) zmieniająca uchwałę nr II/17/2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Transportu,
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,
e) w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2017,
f) w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,
g) zmieniająca uchwałę nr XXIX/320/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030,
h) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.  sprawie zatwierdzenia

Materiały sesyjne: TUTAJ

mat. Starostwo Powiatowe w Chojnicach


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.