17-06-18
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały na sesję
XXXIV sesja Rady Powiatu Chojnickiego

21. czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach odbędzie się XXXIV sesję Rady Powiatu Chojnickiego V kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego na II półrocze 2018 roku,

b) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym w Chojnicach,

c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Chojnickim na lata 2018-2020”,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chojnicki oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie, oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej), zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chojnicki, a także określenia zasad zaliczania godzin do poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

f) zmieniająca uchwałę nr XXIX/320/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030,

g) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Materiały sesyjne dostępne są TUTAJ

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.